.عقاید ونبشته های نویسنده گان محترم ، نظریات شخصی ایشان بوده وسایت کمیتۀ انسجام حزب وطن دررابطه مسؤلیت ندارد
(اعضأ وصفوف وفادار حزب وطن:    شما وارثین حقیقی خطوط فکری شهید دکتورنجیب الله واندیشۀ مصالحۀ ملی حزب وطن هستید ، این امانت گرانبها محصول قربانی خون هزاران شهید راه وطن است که بشما به ارث گذاشته اند . نگذارید دیگر دستان غیررا ؛ که بازهم بر پیکرزخمی این حزب تان نشانه گیرند وازهم بـــازهم بپـــا شند .( برگزیده شده ازنظریات کمیتۀ انسجام

مطالب ارسا لی

به صفحۀ انترنیتی حزب وطن خوش آمدید