.سایت کمیتۀ انسجام برای اعادۀ فعالیت حزب وطن ، تریبون آزاد گفتگوی اعضأ وفعالین حزب وطن وهمه افغانهای طرفدارصلح وآشتی ملی درکشوراست  

بازگشت به صفحه اصلی

{ کمیتۀ انسجام برای اعادۀ فعالیت حزب وطن خود رامؤظف میداند تا : باکلیۀ احزاب ، سازمانهای سیاسی ، نهادهای اجتماعی ، شخصیت های مستقل سیاسی ، صاحبنظران وسا یرروشنفکرانیکه بمنظورتأمین صلح ، آشتی ملی ، دموکراسی ووحدت ملی افغانها میاندیشند تفاهم ودیالوگ افغانی راتوسعه بخشیده وازهرگونه کوشش درین راستا حمایت وپشتیبانی نماید وبرای تحقق این امربزرگ مانند گذشته خودرامتعهد میداند. { اقتباس ازفراخوان مؤرخ 15.2.2011 کمیتۀ انسجام
Counter