المان مورخ 27-9-2014 ادامه دارد
اعلامیه کمیته انسجام برای اعادهءفعالیت حزب وطن
بمناسبت هجدهمین سالگرد شهادت دوکتور نجیب الله
هموطنان ، خواهران ،دوستان محترم، اعضا وفعالین حزب وطن ،
حوادث و رویداد های فاجعه بار وطن ما افغانستان که هجده سال پیش وارد مرحلهء حدید بحران گردید واز جمله ترور سیاسی شخصیت برجسته وسر شناس سیاسی افغانستان دوکتورنجیب الله را بهمراه داشت ،هرچه بیشتر تشدید می یابد و جستجوی یک راه حل ذیجوانب برای ختم منازعه و استقرار صلح پایدار با موانع ودشواری های روز افزون صادر شده از خارج بر میخورد وطی این مدت حقایق در باره این حادثه واسرار در باره ءاینکه دستان چه کسانی و با چه اهدافی برای این ترور سیاسی دراز شده نیز افشاء گردیده و بیشتر افشاء میگردد.
انچه مسلم است دوکتور نجیب الله در سنگر دفاع از ناموس وطن مردانه سربدار شده است . وی سر داد؛ ولی سنگر نداد و راهی را که برگزیده بود به بهای جانش هرگز از ان راه برنگشت.
نجیب الله برای تحقق امر صلح واشتی ملی میان افغانها ونجات وطن به کار های وسیع و مستقلانهء تاریخی دست زد .
<برای ترور نجیب الله دستانی دراز شده که صدای ساییر شخصیت های ملی کشور را خفه ساخته است . اینها تلاش دارند ملت افغان را از زعامت ملی و اگاهی ملی محروم کنندوایشان را بوسیلهءبی ارادهء تحقق منافع خویش مبدل سازند>
دوکتور نجیب الله قهرمان ملی افغانستان و ندای رسای صلح،هم اینک اسطوره شده است.
دوکتور نجیب الله شهیدسرافرازراه ازادی،صلح ودموکراسی ملت افغان است .
اوضاع در وطن عزیز ما افغانستان ابستن تغیرات وافعی ومهم است و برغم نهاد های وضع شده که دارای خصلت پایدار تر اند هنوز هم وضعیت سیاسی -سیاسی -نظامی پیچیده تر اند وکماکان ادامه دارندبنیاد گرایی که با تروریزم ومافیای بین المللی در امیخته است ارامش وتفاهم وزندگی مدرن را نتنها در افغانستان،بلکه در سراسر جهان بشدت تهدید میکند.
در اثر غفلت ها واشتباهات نیروهای متعدد داخلی وخارجی شرایطی بوجود اورده شده که این سیاه ترین نیروهای جهان معاصر در افغانستان لانه کرده اند و کشور ما افغانستان را بیک سیاه چال تاریکترین گرایشها وبمیدان بیهودهترین رویارویی ها مبدل ساخته اند .در نتیجه نتنها جنگ و ویرانی وکشتار مردم بی گناه کشور ما ادامه دارد ،بلکه پیوسته بهانه ها و زمینه های جدیدی برای جلوگیری از وفاق در میان خود افغانهابوجود اورده میشوند تا افغانها امکان نیابند که دربارهءخود و وطن خود اندیشه کنند.
خصومت های قومی ، مذهبی ،زبانی و منطقه ای بوسیله نیروهای ضد دموکراسی در وطن ما دامن زدهمیشود واز هرگونه گرایش برای تفاهم وزندگی صلح امیز ومدرن با دلایل ووسایل گوناگون ممانعت میگردد ودشواریها وپیچیدگی ها همچنان بر سر راه مردم ما باقی است.
با وجود همهءمشکلات در کشور وانچه مردم افغانستان به ان دلبسته بودند و چشم براه نشسته بودند همانا نتایج دور دوم انتخابات ریاست جمهوری اسلامی براساس راءی ازاد مرد م است، اما متاءسفانه با بازی های پنهان واشکار مافیای قدرت در داخل وخارج نظام وبافعالیتهای استخباراتی کشور های منطقه وبین المللی ذینفع در مسایل افغانستان ، مردم ما چنان ماءیوس وسرهال گشته اند و دیگر نسبت به مقوله های ،چون - دموکراسی ،حقوق شهروندی وانتخابات با بدعتی که زیر نام (حکومت وحدت ملی )میان هردو تیم انتخاباتی و انهم زیر فشار کشور های خارجی شکل گرفت بی باور گشته اند ، انچه برای مردم ما حالا روشن شده است اینست که رهبران هردو تیم صلاحیت وابتکار عمل مستقلانه را در باره ءحل وفصل قضایا ی افغانستان در اینده ندارند .
پرسش اصلی اینست : اتخاباتی که به بهای جان بیشتر از هفتاد تن نیروهای امنیتی و قطع انگشتان دها هموطن ما ومصارف دهها ملیون دالر، خساره وفرار ملیارد هادالر از سرمایه کشور به اضافه ماها انتظار مردم انجامید ومردم انتظار نتیجه ءراءی خود را میکشیدند سر انجام چه چیزی را بدست اوردند؟
انچه مبرهن است رهبران هردو تیم راءی مردم را نادیده گرفتند و ظاهراءبا امضای توافق نامهءسیاسی اقدام بیک معامله سیاسی کردند وقدرت را خلاف عرف سیاسی در ساختار نظام اینده ء کشور طور مساویانه میان خود در روی صفحهء کاغذ تقسیم نمودند .مسلهء که نزد مردم مایهء نگرانی است اینست که ایا اینها چنین استعداد و توانایی را خواهند داشت تا بخاطر منافع ملی کشور در تحقق عملی این امر گامهای استوار بر دارند ؟
ایا اینها این توانایی وعزم را دارند تا خود را از چنبر مافیای قدرت برهانند ودر نضب کادر های متخصص و کاردان، نخبگان وتکنوکراتهای وطن بر اصل شایسته سالاری اتکاء نمایند ؟
اعضا وفعالین حزب وطن <طرفداران مصالحه ملی> ،
کشور عزیز ما افغانستان در حساس ترین مرحله تاریخی قرار دارد . ایا ما به مثابه ءاعضای حزب وطن <طرفداران مصالحه ملی>و مدعیان راستین راه سیاسی نجیب الله توانسته ایم بدرستی بسوی اهداف والای حزب وطن حرکت کنیم ؟
مسلماء پاسخ در زمینه منفی است ، زیرا انچه دراولویت کاری اعضای حزب وطن بمفهوم واقعی ان قرار دارد،
با تاءسف انجه تا حالا دیده میشود نتنها اینکه به اصل هدف خویش نایل نیامده ایم بلکه با بزرگ بینی و خود محوری برخی پیش کسوتان حزب که خود را پیروا ن اندیشهءمصالحهء ملی نیز میدانند باز هم چنان فاصله داریم که گویی در دو قطب متضاد سیاسی با هم در حرکت هستیم برخیها، اعضای حزب وطن طرف داران مصالحه ملی رابا اتخاذ سیاستهای نادرست به چند دسته منقسم ساختندکه در نتیجهء همین چند پارچگی ، دسته هایی در کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری افغانستان در حمایت ازیک کاندید و دسته دیگر به حمایت از کاندید دیگری با دادن شعار (انتخاب بد نسبت به بدتر )چنان خوشخیالانه وارد کارزار انتخاباتی شدند که گویی با پیروزی کاندید مورد نظر شان وطن گلگلزار میشود !!! اما بی خبر از اینکه بابازیهای پشت پرده، باصطلاح بد وبدتر دو روی یک سکه از اب بدر امد و دوستان ما حالا نمی توانند جایگاه سیاسی خود را در انتخابات پر از تقلب بدرستی تعریف کنند.
دردناکتراینکه عدهءاعضای حزب وطن از طریق وسایل اطلاعات جمعی تا حدی در انتخابات پا کج نهادندکه در گفتار ونوشته های انها بدترین پدیده های منفی چون ، تعصبات قومی ،زبانی واتنیکی دیده میشود که هر عضو سالم اندیش حزب وطن را مشمءز میسازد وازان بیزار اند.
اینها باید مطابق اصول مرامی حزب وطن و نظریات سیاسی دوکتور نجیب الله حرکت کنندویا اینکه با چنین اندیشه های انحرافی و تفوق طلبانه دیگر جایی در میان اعضای سالم اندیش حزب وطن (طرف داران مصالحه ملی )نخواهند داشت.
در فرجام کمیته انسجام برای اعادهءفعالیت حزب وطن یک بار دیگر از اعضای سالم اندیش حزب وطن (طرفداران مصالحه ملی)میطلبد تا در رابطه به اعاده فعالیت حزب وطن سعی وتلاش جدی نمایند و به کسی اجازه ندهند به سرنوشت هزاران حزب وطن که تا هنوز خود را وفادار به ارمانهای حزب پر افتخار خویش میدانند معاملات سیاسی پشت پرده صورت بگیرد .
انچه مارا به اینده حزب وطن خوشبین وامید وار میسازد ،بیداری سیاسی نسل جوان کشور است که با گذشت هر روز جوانان وطن به کارایی اندیشه ها ونظریات سیاسی دوکتور نجیب الله برای بیرون رفت از بن بست کنونی کشور باور مندتر میشوند وامادگی به هرنوع فداکاری وایثار بمنظور تحقق مصالحهءملی از خود نشان میدهد.ما باور داریم که اکنون نسل جوان کشور مشعل تفکر مستقل سیاسی را در دست دارند و بسادگی خود را در دست هر معامله گران سیاسی قرار نمی دهند.
ما متیقن هستیم که دوستان ما با گذشت زمان بخوبی در یافته اند که خود خواهی ها وبزرگ بینی ما را بجایی نمی رساند .
ما باید مصمم به اعادهء فعالیت حزب وطن به مفهوم کاقعی ان باشیم تا با ایجاد یک سازمان سیاسی اگاه؛مسولیت پذیر ونیرومند در کارزار سیاسی کشور فعالیت نماییم تا توانسته باشیم دین خود را در برابر مادر وطن بخاطر حراست از استقلال ملی ،حاکمیت ملی ،تمامیت ارضی ،تحقق دموکراسی وعمران مجدد کشور به شایستگی با انجام برسانیم .
تابناک باد خاطره دوکتور نجیب الله
به پیش در راه احیا ی حزب وطن
و من اله التوفیق