«بنام خداوند توانا»

اعلامیه کمیته انسجام برای اعاده فعالیت حزب وطن

بمناسبت هفدهمین سالگرد شهادت دکتور نجیب الله

2013 / 9 / 26

دکتور نجیب اله در میان زعمای سده بیستم افغانستان ,یگانه زعیم افغان است که در پیچیده ترین مرحله تاریخ سکان دولت ج . ا را بدست گرفت .

اندیشه اصلی وی را نجات وطن از بحران تشکیل میداد .

نجیب اله با تعهد راستینی که در برابر مردم داشت ,صادقانه می اندیشید .تا وطن را از جنگ خانمانسوز و بهوده ئی حاصل ان فقط نابودی افغان توسط افغان است وارهاند.

هنگامیکه وی بقدرت رسید انرا ه نه درجهت دیگر ؛بلکه در جهت نجات وطن و مردم از فاجعه جاری بکار بست و باکمال صداقت وشجاعت درین راه دشوار و اما پر افتخار به پیش رفتو برای نجات وطن به اقدامات وسیع و مستقل در تاریخ دست زد

وی صادقانه در امر تحقق قطع جنگ و برادر کشی,تامین وفاق ملی و صلح میان افغانها گام های متین واستوار در عمل برداشت ودر جهت این امر بزرگ میهنی مصلحت های شخصی خود را فدای منافع ملی نمود.ه

وی مفهوم «مردم» را دوباره ؛ بامفهوم«همه»پیوند داد و این نتیجه گیری مهم را مطرح ساخت که معنای سیاست مردمی فقط اینست که ما در برابر همه مردم

.مسوول هستیم ونه در برابر یک بخش ان, جداکردن مردم وتجزیه اهالی زیر هر نامی با در نظر داشت ویژگی های جامعه افغانی بچیزی بجز ,فاجعه نه انجامید

دکتور نجیب اله سخن گوی همه افغانها شد ؛ وی توانست از نگاه همه مردم به این فاجعه عظیم بنگرد و اثرات عظیم فاجعه را به زندگی مردم دانست و برای رفع فاجعه کمر بست .ع .. .

نجیب اله بخوبی میدانست ؛.مردی که به راه مردمی میرود مردن را بجان میخرد و این بیت همواره ورد زبانش بود

.در جهان باید,مردانه زیست ///ورنه همچو مردان,میتوان مردانه مرد

وی در راه خدمت گذاری بمردم و در راه نجات وطن و اندیشه های وطندوستانه اش اماده چنین قربانی شد .

. . وی راهی را که برای نجات وطن ومردم برگزیده بود از ان بر نگشت و مردانه با فامت کشیده و استوار به پای دار رفت, ,,

. تعظیم به قهرمانی که بخاطر ایده هایش به پای دار میرود و تا نهایت خط کشیده استوار میرود

برای ترور دوکتور نجیب اله همان دستانی دراز شده که صدای سایر شخصیت های ملی کشور را خفه ساخته است تا ملت افغان را از زعامت ملی واگاهی ملی محروم

کنند وایشان را بوسیله بی اراده منطقوی خویش مبدل سازند . دکتور نجیب اله قهرمان افغانستان و ندای رسای صلح هم اینک اسطوره شده است .نجیب اله ,شهی دسر افراز ازادی ,صلح و دموکراسی ملت افغان است .روحش شاد و یادش گرامی باد .دکتور نجیب اله نخستین رهبر «حزبی»افغانستان بود که به این نتیجه گیری بنیادی رسید که جنگ جاری , جنگ افغانها نیست و افغانها در هیچ طرف درین جنگ چیزی

.بدست نمی اورند؛ بنابرین برای دریافت راه برون رفت از جنگ به جستجوی مستقل نظری و سیاسی پرداخت

بدینسان وی با جمعبندی همه نظریه ها واندیشه های نافذ در افغانستان به شمول نظریه رسمی ح د خ ا همه را به معیار ومحک اصل والای نجات وطن زد ودر یافت

که برای این اندیشه ها و طرفداران شان , وطن واینکه یک جنگ فاجعه بار در ان جریان دارد بیک چیز دومی وفرعی تبدیل شده است .وی به نتیجه رسید که ما به

.وفاق ملی واشتی ملی میان افغانها و قطع فوری جنک وبرادر کشی و حفظ افغانستان واحد و غیر قابل تجزیه نیاز مبرم و ضروری دارریم.

.وی بخاطر نیل به همین ارمان بزرگ انسانی وافغانی «نظریه مصالجه ملی»را پیش کشید .وسیاست مصالحه ملی را سیاست رسمی حزب ودولت ح . ا .اعلام نمود

وی بسیار با صراحت وصداقت بار ها مردم افغانستان را مخاطب قرار داد و از تبعات جنگ افغان توسط افغان و مداخلات بیگانگان درین عرصه ؛مخصوصا «پاکستان وایران »هوشدار داد.

نجیب اله بار ها در سخن رانی هایش تاکید ورزید که جنگ افغانستان ابعاد منطقوی و بین المللی دارد واز مداخلات همسایگان افغانستان بخصوص « ایران و پاکستان » به همه هوشدار داد . ن .

وی زمانی گفته بود «که پاکستان در موجودیت یک دولت قوی هندوستان و یک دولت باثبات افغانستان خود را دانه گندم در بین دو سنگ اسیاب می بیند ».

پاکستان بخاطر تحقق اهداف استراتیژیکی اش هیچ گاهی طرف دار ثبات و ایجاد دولت نیرومند درافغانستان نیست .

دکتور نجیب اله سیاست واهداف حزب وطن را بر مبنای ملی و اسلامی قرار داد و بسوی تفاهم بین الافغانی و تفاهم بین المللی راه کشود ونقش ملل متحد را درحل

مسله افغانستان تقویت کرد و به همین دلیل در اثر ایتلاف«شمال»در سال 1992 در شرایطی سلب قدرت گردید که فقط چند روزی به ورود شورای غیرجانبدار مطابق به پروسه صلح مللمتحدباقی مانده بود

قضاوت تاریخ صریح و سهمگین است ,انانیکه درسبوتاژپروسه ملل متحد نقش کلیدی دارند تاریخ تومار سیاه و ننگین را به گردنشان خواهد آویخت و بی تردید انها در برابر ملت افغانپاسخده اند .

دو مسلًه اساسی

الف اوضاع کشور:

اوضاع وطن ما افغانستان متاًسفانه مانند گذشته بغرنج وپیچیده باقی مانده است.

باوجود کمک های مادی ومعنوی فراوان جامعه بین المللی درهمه عرصه ها هنوز پیچیدگی ها کماکان وجود دارد و مردم نسبت به اینده چندان خوشبینی ندارد .

فقر وبیکاری در میان مردم هنوز بیداد میکند , نبود حکومت قوی مرکزی وخود سری و زور گوئی تفنگبدستان ,قاجاق موادمخدرچالش های مهمی اند که بر سر راه دولت اسلامی تا هنوز قرار دارد که همین مسله فاصله عمیقی رامیان مردم ودولت به میان اورده است .,,

مداخلات صریح و اشکار همسایگان «پاکستان و ایران»تجهیز وتمویل مخالفین دولت از سوی نظامیگران پاکستان و عدم تصمیم گیری بموقع دولت اس لامی در برابر انها با گدشت هر روز از اتوریته دولت در میان مردم می کاهد .

حدس وگمانه زنی های اخردر میان احزاب سیاسی در باره تدویر انتخابات ریاست جمهوری تشویش ودلحرگی های زیادی را میان مردم ما بوجود اورده است .

انچه مسلم است این دولت فرصت های زیادی را در جهت تامین امنیت ,بهبود وانکشاف افغانستان متاسفانه از دست داده است و انچه توقع مردم است نتوانسته است تا کار هایی رادر زمینه انجام دهد و این دولت دیگر ناتوانی خود را در عمل برای مردم افغانستان به اثبات رسانیده است.

ب وضعت حزب وطن:

کمیته انسجام برای اعاده فعالیت حزب وطن از بد وتاسیس وفعالیت های خود در عرصه احیای حزب وطن «طرف داران مصالحه ملی »همواره تاکید ورزیده است تا اعضای حزب وطن «پیروان راستین دوکتور نجیب الله»باید در احیای حزب وطن سهم بارز وتاریخی شانرا اداًنمایند؛خوشبختانه دراثر فعالیت بیشتر از ده سال تمام ,کمیته ً انسجام در یافت تا اعضای حزب وطن «طرف داران مصالحه ملی»سر انجام به این امر تن دادندکه راه دیگری بجز اعادهً فعالیت حزب وطن دربرابر مدعییان اندیشه مصالحه ملی وجود ندارد که همین امادگی ها برای فعالیت حزب وطن در میان اعضای حزب وطن امیدواری های زیادی را برای اینده حزب وطن به بار اورد, مگر بادریغ وافسوس که گردانندگان« تشکیلات موقت انسجام اعضای حزب وطن»و «کمیسیون اروپایی»که هر دو پر مدعا تر از یکدگر برای احیای حزب وطن زیر نام کنگرهً حزب فعالیت را اغاز کردند و عدهً در غیاب اعضای حزب وطن وجوانانیکه همه اندیشه وشعار شانرا مصالحهً ملی و نام شهید سر افراز وطن دوکتور نجیب الله تشکیل میدهد گویا کنگرهً حزب رادایر کردند و عدهً هم بلا وقفه ازعدم مشروعیت ان اعلامیهً صادر کردند و بمراجع شکایت نمودند .

خلاصه اینکه هر دو جانب تاکنون بتفاهمی نرسیده اند .که چنین روش ,خلاف ارزوی اعضای حزب وطن «طرف داران مصالحهً ملی»است.و چنین عمل انها نسل جوان راکه تمایل به اندیشه های حزب وطن دارند سردرگم ساخته است

کمیته انسجام قبل از اقدام ایشان به چنین عملی طی اعلامیهً مورخ 12/ 06 / 2012 هوشدار داده بود که اقدامات خود سرانه وبدون تفاهم با اعضای حزب وطن در داخل وخارج کشور قطعاًچنین انقطاب و فاصله را میان اعضای حزب جود خواهد اورد که دستیابی به حل دوباره ان خالی از مشکلات نخواهدبود اری چنین کردندکه ما شاهد انیم .

کمیته انسجام یکبار دگر با احساس مسولیت اعلام میدارد :

تا زمانیکه میان اعضای حزب وطن «طرفداران مصالحهً ملی»و مدعییان راه دوکتور نجیب الله تفاهم بخاطر میکانیزمی برای احیای حزب وطن بوجود نیاید هر گونه تلاش ها در غیاب فعالین حزب وطن درین راه مانند گذشته به ناکامی خواهد انجامید .

ما یکبار دگر از همه مدعیان حزب وطن «طرفداران اندیشه دکتور نجیب الله »تقاضا مینماییم تا در خارج کشور و همزمان در داخل کشور جلسهً وسیعی را تدارک ببینند و در تاًسیس رهبری موقت حزب وطن اقدام نمایند ؛البته رهبری موقت حزب وطن پس از تاًسیس نهاد های حزبی میکانیزم تدویر کنگره حزب وطن را بمنظور انتخاب رهبری دایمی حزب وطن و تدوین طرح اساسنامه وبرنامهً عمل اقدام نماید .

بدون همبستگی ,هیج کدام ما بمنزل مقصود نخواهم رسید .

به پیش در راه تدویر اجلاس وسیع اعضای حزب وطن

بمنظور اعادهً فعالیت حزب وطن

و من الله توفیق