پیام کمیته انسجام برای اعاده فعالیت جزب وطن 


بمناسبت پیروزی تیم ملی فوت بال افغانستان


در مسابقات جام جهانیجنوب اسیا تیم ملی  فوت بال افغانستان بتاریخ 11/ 9 /2013 در شهر « کتمندو»پایتخت کشور نیپال به کسب مقام قهرمانی نزدهمین جام اسیائیکشور های جنوب اسیا دست یافت .


این پیروزی و موفقیت پر افتخار بیانگر این کاقعیت است که مردم افغانستان ؛خاصتاً نسل جوان کشور ,استعداد طبعی و توانائی برای اموزش وپرورش ,کسب محارت هادر 


همه عرصه های مختلف حیات، چون مسائل علمی,اقتصادی ,اجتماعی,سپورت وفرهنگی را دارند که در صورت مساعد بودن ضمینه ها و امکانات کیتوانند مصدر خدمات 


.شایسته برای وطن ومردم خویش گردند


درخشش تیم ملی فوت بال افغانستان نمونهبارزی ازین استعداد وتوانائی در عرصه ورزش مسابقات منطقه ای وبین المللی از یکسو وباور مردم مارا نسبت به اینده صلح 


.,امیزوحدت وهمبستکیو سازندگی در کشور بیشتر ساختو تقویت بخشید


کمته انسجام در حالیکه این پیروزی را به ملت قهرمان افغانستان بخصوص جوانان عزیز و اینده سازان کشور , بدراسیون فوت بال افغانستان وفرد فرد بازیکنان تیم 


ملی فوت بال شاد باش وتهنیت میگوید . از مردم صلحدوست و نهاد های ذیربط تقاضا مینماید تا در جهت اموزش وپرورش این نسل بالنده و جوانان از هیچ نوع .

کمیته انسجام

  همکاری  مادی و معنوی دریغ نورزد


سربلند باد مردم نجیب افغانستان


پیروز باد جوانان اینده ساز کشور