بمناسبت هفده همین سالروز شهادت شهید وطن داکتر نجیب الله را به کافه ملت مسلمان افغانستان تسلیت عرض مینمایم:

داکتر نجیب الله در چوک اریانا درشهر کابل اظهار داشت که وطن یا کفن – سرورکوه سنگرنه ورکوو – کور یا گور نجیب الله با ان اظهارات خویش را به مردم داده بود وفا کرد و ارستی هم سرخود را برای وطن خود فدا کرد ولی سنگر خویش را هیچ وقت هم حاضر نبود تا برای کسانی بدهد که خایئنین ملی بودند ولی با پافشاری بنین سیوان نماینده خاص سازمان ملل متحد در کابل وعملی نمودن پلان پنج فقره ئی سازمان ملل وانتقال قدرت سیاسی بطور صلح امیز حاضر گردید بدون کدام مقاومت از قدرت استعفی خویش را اعلان نمود داکتر شهید یکی از سیاستمداران قوی جهان بود که برعلاوه وضعیت کشور ازوضعیت عمومی کشورهای همسایه ، شرق میانه وکشور های غربی را نیز میدانست ولی متاسفانه از طرف اشخاص بشهادت رسید که ارزش نوشتن نامها انها بروی کاغذ وحتی در همین ایمل نیز حیف میباشد داکتر شهید یکی از اشخاص بیسار ورزیده ، سیاستمدار بود که تا اکنون در جهان کدام شخص مانند وی پیدا نشده است ولی یک موضوع را باید تمام مردم این سرزمین با غیور بدانند که قاتلین نجیب الله بااستفاده از یک حقله خاص از کشور فرار نموده اند وهیچ وقت پنهان شده نیمتوانند ولو که در جائی دنیا باشند انشاء الله به سزا اعمال خویش میرسند ودر اخیر از همین طریق تسلیت عمیق خویش را با خانواده محترم داکتر صاحب شهید نیز ابراز داشته وشخص محترم داکتر فتانه نجیب میگویم که شما زن نی بلکی یک مرد هستید که از موجودیت تان مردم افغانستان افتخار میکنند شخص خودم گاه گاهی که داکترصاحب شهید با یاد ما میاید پس فکر میکنم خیر که خداوند انرا برای خود خواسته پس خانواده اش خو تا اکنون به مرحمت خداوند جور وصحت مند اند.

با ارزو موافقیت بیشتر کشور عزیز افغانستان وهمچنان باارزو تحکیم صلح دایمی در کشور.اکرام