حليل از جلال بايانی
 
ســــويدن 2013o518

(« دشــــــــــــمن دوســـــــــــــــت نما »)