«بنام خداوندتوانا »
اعلامیه کمیته انسجام برای اعادهءفعالیت حزب وطن
پیرامون انکشافات اخیر در ولسوالی گوشته
ولایت ننگرهار
8.5.2013

به اساس گذارشات منابع ملی و بین المللی نیرو های نظامی پاکستان در پوسته های امنیتی ولسوالی گوشته قبلا جابجا شده اند .
کمیته انسجام،صرف نظر ازینکه به چه شکلی در عقب این توطه کی ها قرار دارند ؛چنین عمل را تجاوز صریح و اشکار بر تمامیت ارضی کشور دانسته و انرا مغایر همه قوانین و نورم های پذیرفته شدهء بین المللی میداند و همچو اقدامات را شدیدآمحکوم مینماید .
با توجه به ماهییت مثسله که خاک مقدس مامورد تجاوز اشکار متجاوزین قرار گرفته است ؛کمیته انسجام از کلیه احزاب و نهاد های سیاسی و اجتماعی، جامعه مدنی وشخصییت های مستقل سیاسی علمای دینی وروحانیون میطلبد تا باهمبستگی کامل ؛صرف نظر از اختلافات سیاسی،مذهبی،اتنیکی،و سلیقه یی چنین عمل تجاوز کارانهءنظامیان پاکستان را با هر طریق ممکن به شکل مسالمت امیز تقبیح نمایند و همبستگی خویش را ازین داعیهء ملی اعلام نمایند و با اتحادویکپارچگی صدای اعتراض برحق ملت افغان را در صف واحد ملی هماهنگ ساخته و بگوش جهانیان برسانند
کمیته انسجام در چنین شرایط حساس تاریخی که کشور مارا تجاوز اشکار بیگانگان تهدید میکند ،از اعضای حزب وطن «طرفداران مصالحه ملی»جدا تقاضا مینمایدتا همه اختلافات سلیقه یی را کنار گذاشته و بدون بلند پروازی وخودمحوری بتاسیس انتخابی رهبری موءقت حزب وطن طی اجلاس وسیع اعضای حزب وطن در داخل وخارج کشور اقدام عملی نمایند .
ما باور کامل داریم که حزب وطن در کنار سایر وطندوستان و همکاری مردم نجیب خویش میتواند نقش وطندوستانه خود را در جهت دفاع از استقلال ،تمامییت ارضی ،حاکمییت ملی و تامین وحدت ملی افغانها مانند نیاکان قهرمان خویش اداء نماید .
وحدت عمل ما سلاح نیرومند در برابر متجاوزین است
زنده باد افغانستان واحد وغیر قابل تجزیه
به پیش در راه دفاع از نوامیس ملی وطن
و من اله توفیق