بنام خداوند توا ناپیام کمیته انسجام برای اعادۀ فعالیت حزب وطن به مناسبت هشتم مارچ روز جهانی زن !خواهران ومادران گرامی !کمیتۀ انسجام حزب وطن فرارسیدن هشتم مارچ روزجهانی زن رابه همه زنان افغان وجهان تبریک وتهنیت عرض میدارد .

بعد از آنکه اولین انسان روی زمین یعنی ( آدم علیه السلام و بی بی حوا ) را خداوند آفرید وآنها را بهم پیوند داد مقصود او از این زوج ازدواج کرده این بود که با تولید فرزندان اجتماع رابوجودبیاورند . گرچه خداوند مردان وزنان راهم مانند نساخت ولی در بسیاری از جهات شبه یکدیگراند وتفاوت های روشنی درظاهر فزیکی وساختمان جنسی انها وجود دارد و هم صفات احساسی وعاطفی متفاوت دارند .

خداوند زن را به عنوان همدم و همراز خشنود کننده برای مرد آفرید که او را در انجام دستورات ومشکلات امور محوله زندگی یاری رساند .همان بود که اولین جشن ازدواج را با پیوند ( آدم وحوا ) در باغ عدن برگزار نمود تا زن بتواند دوشادوش مرد سهم ارزندۀ را در ساختمان جامعه سعادتمند ایفا نماید .

بدینمنظور گفته متوانیم که زن نیم پیکراز جامعه را تشکیل میدهد وتماماً پدیده های جامعه دیروزی وامروزکه محیط مارا با تخنیک وتکنالوژی پیشرفته احاطه کرده وشخصیت های سیاسی ، اجتماعی  ، فرهنگی وغیره کدرهای علمی وفنی را به جامعه تقدیم کرده همه وهمه حاصل ومحصول شهکار زن است .

لهذا موقف اجتماعی زن در جامعه مترقی  و پیشرفته جایگاه به خصوص خود را دارد ومیتوان اورا منحیث مؤلد واساس گزار جامعه نامید و در بسیاری از موارد زندگی دارای حقوق مساوی با مردان اند . وحق دارند در تمام امورات زندگی سیاسی واجتماعی نقش فعال و برجسته داشته باشند ولی باتأسف درکشورماوبعضی کشورهای عقب مانده هنوزهم تعصبات نسبت به زنان وجودداشته وبالخصوص زنان افغانستان باوصف آنکه زجروشکنجه سه دهۀ جنگ رابه حالت وحشتناک آن متقبل گردیده اند اکنون هم درسیاه چال هاوتاریکی های قرون وسطی زندگی میکنند که روزانه دها زن قربانی هوس ها وخواسته های نامشروع اشخاص وافراد زورمند محلی ونهاد های اداری میگردند . که باتأسف این فساد درکشورفراتر ازحق زندگی آنان درچاردیوار خانه تا سرحد خشونت رسیده است .

که ما توجه جدی سازمان حقوق بشر ، سازمان بین المللی حقوق زنان ، وغیره نهاد های اداری ودولتی رادرقسمت اعادۀ حقوق زنان محروم افغانستان خواهانیم .

مادرحالیکه ( هشتم مارچ ) روزجهانی را به تمام زنان افغان وزنان جهان تبریک عرض میداریم یکباردیگرباتمام نیرووقوت ازتساوی حقوق زن ومرد وحضور فعال آنان درعرصه های سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی وغیره امورات کشور مان حمایت وپشتیبانی مینمائیم واز زنان کشور مان خواهانیم تا بادرک رسالت ملی وتاریخی شان درتعیین سرنوشت آیندهء وطن وجامعه سهم ارزندۀ را ایفا نمایند ودربرابر ظلم ونابرابری ها با شکیبا ئی مقاومت ومجادله نمایند . ومن الله توفیق