بنام خداوند توانا

اعلامیه کمیتۀ انسجام برای اعاد ۀ فعالیت حزب وطن

مورخ 9. 12 .2012 آلمان

رفقآ ،دوستان ،اعضأ وفعالین حزب وطن

کمیته انسجام برای اعادءفعالیت حزب وطن همه اقدامات وموضع گیری های «تشکیلات موءقت انسجام اعضای حزب وطن،کمیسون اروپایی تدارک وتدویر کنگره حزب وطن وکمیسون انسجام اعضای حزب وطن در داخل کشور»را بالاخص پس ازتجلیل شانزدهمین سا ل روز ا ز بزرگداشت از شهادت شهید سرفرازوطن دوکتورنجیب اله با دقت پیگیری نموده و بسیار متأسف است که تاچکونه مدعیان راه اندیشه و نظریات نجیب اله نتوانستند ویا نخواستند تا تفاهم مشترکی را در جهت احیای حزب وطن بیابند .

حزبی که در اثر توطیه های شبکه های خارجی ذیدخل درقضایای افغانستان وهمکاری ستون پنجم درداخل کشور فروپاشیدو تمرکز تشکیلاتی آن برهم خورد..

خودمحوری ومرکزبینی عدۀ کادرهای حزب وطن بااقدامات عجولانه ونافرجام زیرنام«تدویرکنگره حزب وطن»تا«واخواهی برخی پیشکسوتان حزب»بمقامات دادگستری کشورکه سبب اصلی بحران کنونی درحزب گردیداست کمیته انسجام این همه روش های غیر مسؤلانۀ هر دو طرف را جدأ انتقاد نموده وبه پایان چنین شگرد ها تأکید می ورزد..

ما بسیار تلخ کامی های وحدت شکنی هاوافتراق وجدائی های درون حزبی را دیده ایم و اما دریغا که برخی کادر های حزب وطن هنوز هم از این شکست وریخت وطن درس لازم نیاموخته اند و هنوز هم در باره مسائل جاری حزب باتکبر ونخوت می نگرند.

چه شدکه مدعیان یک راه و یک رهبر که روزی همدگر را رفیق ، یار ویاور میخواندند امروز از طریق رسانه ها ی اطلاعات جمعی بجان هم افتاده اند و همدگر را "تلک وترازو"می نما یند که گوئی سالها در دو سنگر نبرد همدگر را نشانه ..گرفته اند واما بی خبر ازاینکه مخالفین سیاسی حزب وطن هردو طرف را به سُخره میگیرند .

رفقأودوستان عزیز!

ما باید ترک تباعد کنیم وبجای آن روش تساهل ومصالحه رادرحل مسا یل برگزینیم؛ درغیرآن رقابت های نامشروع وناسالم برخی کادر های حزب بسیار به شانه های اعضای حزب وطن«طرف داران مصالحه ملی »سنگینی میکند و قامت شکسته این حزب را شکسته تر خواهد ساخت ؛البته مسؤلیت تاریخی این همه برخورد های بلند پروازانه بدوش کسانی

خواهدبود که درحساس ترین لحظات حیات حزبی- سیاسی اعضای حزب وطن «طرفدارن مصالحه ملی»رابا تبعا ت ناگوار چنین اعمال ناسنجیده خویش روبرو ساخته است..

اینها باید بدانند که ادامۀچنین کار های نا عاقبت اندیشانه به اتوریته حزب وطن صدمه جدی وارد نموده و دوستان این حزب را فاصله خواهند داد .

کمیته انسجام با رد قاطع وهمه جانبه چنین روشهای نادرست که هردوطرف ازطریق رسانه های اطلاعا ت جمعی بانثار کلمات ذمیم وسخیف ، تهمت وبهتان بستن برعلیه یک دگر بکار میگیرند ،ازطرفین صمیمانه دعوت بعمل می آورد

تا پس از نشر این اعلامیه خصومت ورزی زبانی و قلمی را متوقف سازند وازهرگونه تبلیغات منفی علیه یک دگر بپرهیزند؛ چه اعضای حزب وطن «طرفداران مصالحه ملی»دگربه هیچ کسی ویا طرفی اجازۀ چنین رقابت های ناسالم رانخوهدداد.

ما حاضریم تا زمینه یک نشست رویاروی ویا پالتاکی رابزود ترین زمان ممکن ترتیب نماییم و ما از طرفین میخواهیم تا اعضای ارشد خویش را درین گفتمان سازنده به ایمل آدرس حزب وطن رسماًمعرفی کنند.

ما باور کامل داریم که دوستان ما چنین تعقل وتفکر منطقی را دارند تا هر گونه معضلات را در فضای دوستانه بخاطر استحکام ووحدت حزب و خد مت گذاری برای مردم افغانستان در چوکات اصول و موازین حزب وطن حل وفصل مینمایند .

با چنین اقدامات جسورانه وخودگذری میتوانیم راه آینده حزب وطن را مطابق ارمانهای وطن دوستانه نجیب اله بجلو بکشاییم .

پیرور باد وحدت و همبستگی حزب وطن

به پیش در راه اعادۀ فعالیت حزب وطن

تابناک باد خاطره شهید نجیب اله

خاطره سهم گیری فعال اعضای حزب وطن (طرفد اران مصاتحه ملی) با پشتیبانی ازین اعلا میه مسیر حزب وطن را .استقا مت درست خواهدداد.و من اله توفیق