ابراز تسلیت


کمیتهء انسجام برای اعادهء فعالیت حزب وطن با تاءسف اطلاع میدهد که محترم حاجی محمد  ثمکنی سابق ریس شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان به عمر 88 سالگی دایعهء اجل را لبیک گفت .

انا للل و انا الیه راچعون .

محترم ثمکنی شخصییت بشر دوست و یکی از طرف داران مصالحهء ملی در دولت جمهوری افغانستان بود .

مرحومی خدمات شایسته را در پست های مختلف جمهوری افغانستان تحت ذعامت شخصییت برجستهء سیاسی و مبتکر مصالحهءملی دوکتور نجیب اله انجام داد .

کمیتهءانسجام درحالیکه وفات مرحوم ثمکنی را به ملت افغانستان و تاءمین صلح یک ضایعه میداند خود را به نمایندگی اعضای حزب وطن «طرف دارران مصالحه ملی شریک غم واندوه با فامیل مرحومی میداند و از بارگاه ایزد متعا ل برای مرحومی طلب مغفرت نموده و جنت فردوس برین رااروزو نموده اجر جزیل و به بازماندگانش صبر جمیل استدعا مینماید .

کمیتهءانسجام برای اعادهءفعالیت حزب وطن