افغان ننګ ویب پاڼه

په ډیر درنښت او سپیڅلی مینه تاسو ټولو ګرانو پتمنو وروڼو خویندو ته که د هیواد د ننه او یا بهر یاست د لوی اختر درارسیدو له کبله مبارکی وړاندی کوی د دغه نیکمرغه مهال شپی او ورځی مو له خوښیو او سوکالیو ډکی غواړم.

د هغو کرغیړنو تورمخو او وحشی دوښمنانو سترګی دی ړندی او لاسونه دی مړوندوکې مات شی چی زموږ دغیرتی او توریالیو هیوادوالو د خوښیو شیبی او وختونه د ناورین او نا تار سره مخامخ کوی.

تاسو ته پوره روغتیا او سرلوړی ژوند غواړو. اجمل اکبري د افغان ننګ ویب پانه