شاپور احمدي

استاد خليل الله خليلی

استاد واصف باختری

حميرا نگهت دستگيرزاده

عشــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــری

سه سروده از زنده ياد اسحاق ننگيال

رازق فانی

د ستگیر « نا یل »

سروده هایی ازبیرنگ کوهدامنی

اسدالله زمری

نادیا انجمن

رحمان بابا

د پښتو ژبی حماسی شعرونه

شهید سیلاب( ساپي )

نوبهاران فصــــل نوتابنــده گی