تقبیح جنایت هولناک طالبان

10 جولای 2012

طالبان یکبار دیگر چهره زشت قرون وسطائی شان را به نمایش گذاشتند .    آنان به بهانه تطبیق شرعیت خود ساخته ودیوبندی شان با قتل یک هموطن زن درغوربند ولایت پروان به اتهام به اصطلاح جرم ثابت ناشده ،دشمنی شان را با زن ، حقوق وکرامت انسانی آن ثابت ساختند.                                         این جنایت هولناک که به تعقیب جنایات در ولایات کندز ، هلمند ، غزنی وسایر محلات کشور انجام یافته به مفهوم آن است که اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق های بین المللی ناشی ازآن که در قانون اساسی نافذ وقانون جزای کشور نیز بازتاب یافته وپرنسیپهای قبول شده جهانی مبنی برمشروعیت جرم و جزا دربرابرتوحش وبربریت آنان حیثت کاغذ پاره های بیش را ندارند.          ازجانب دیگربی کفایتی دولت نام نهاد،ضعف ارگانهای حراست حقوق،نبودیک  سیستم قضائی کارا  وحاکمیت قانون زمینه سازهمچوجنایت وتداوم آن میباشد. این جنایات لکه ننگ برپیشانی مدعیان انگریزی وامریکائی حقوق بشر است که درمعامله وزدوبند با طا لبان دیوبندی قراردارند وآب به آسیاب دولت حامی طا لبان ( پاکستان ) میریزند.                                                         سکوت بنیادگرایان جهادی وآنانیکه خود را شورای به اصطلاح علمای اسلامی میدانند گواهی این حقیقت است که آنان رخ دیگر طا لبان میباشند.                 انجمن حقوقدانان افغان دراروپا در حا لیکه شدیداً این توحش وبربریت قرون وسطائی، غیر انسانی ، ضداسلامی وخلاف شئونات افغانی را محکوم مینماید ازمردم افغانستان وبخصوص نیروهای مدنی،مترقی وپاسداران حاکمیت قا نون میخواهد تا صدای شان را بخاطر محکومیت این چنین جنایات بلند تر و متحد تر ساخته ،اعتراض شان را به موسسه ملل متحد، سازمان عفو بین المللی و سایر مراجع ذیربط بین المللی گسیل دارند.                                                                                                      بااحترام

                                     پوهاند دکتور غلام سخی مصئون 

                                   رئیس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا