سرداری ملت    هادی - عروس سنگ

بس است نفرت ، بیادیگر که از نفرت کنیم نفرت

خصومت را رها سازیم ، محبت را کنیم عادت

ازین عفریت شیطانی ، رها باید نمود خودرا

دگر باری به خویش آییم ، بیکدیگر کنیم حرمت

ذلیل وخوار  و استقباح ، شمردن یکدگر کافیست

به مثل مردم دانا ، با ندیشیم کنیم عزت

سگال مقصد فردا ، همین امروز کنیم منظور

زبار محنت وخواری ، کمی بالا کنیم قامت

ز گند و لوس این مرداب بیرون آریم که ننگین است

سمند عزت خود را بتازانیم ، کنیم سبقت

قناعت با ذلالت چند ، برای نسیه ی فردا

برای نسل فردا هم ،بیا امروز کنیم همت

ازین افتاده در پایین بان اوج ها رویم بالا

اگر چی راه پر پیچ است، مگر باید کنیم جدیت

رهانیم سرزمین خویش ازین غارتگران دیر

درین پیکار مشکلهاست مگر باید کنیم جرات

اسیر و برده ی انسان نباید خواست ، انسان را

نه شیخی را بریم بالا نه پا بوسی کنیم حضرت

همین امواج توفانی مراد و مقصد غیر است

درین جولانگهی پیکار بیا با هم کنیم وحدت

برای رفعت مردم همین راهیست، میباید

که تا دولت کنیم مزدور ،و تا سردار کنیم ملت