پیام تسلیت

 

با تاُسف عمیق ازوفات محمدظریف سروراطلاع یافتیم :

انا الله و انا الیه راجعون

انجمن حقوقدانان افغان دراروپا به مناسبت وفات شادروان محمد ظریف سرور حقوقدان سابقه دار،عضوومسئول یکی ازشعبات انجمن حقوقدانان جمهوری افغانستان عمیق ترین مراتب تأثروتأالم خویش را ابرازمیدارد. مرحوم محمد ظریف به مثابه یک شخصیت حقوقی وچهره متبارز طی سالیان متوالی در ارگانهای حراست حقوق پیوسته تلاش نمود تاعالیترین ارزش های دانش حقوقی خویش را درخدمت مردم قراردهد وهمیش بخاطرتطبیق حاکمیت قانون مصدرخدمات شایان گردید. مرحوم ظریف شخص مهربان ، خوش مشرب ،خوش صحبت وکلام اش مملوازظرافت ورفاقت بود درمناسبات با دوستان وهمکاران خودمانی وصمیمی بود که بخاطرحسن سلوک ،تواضع ،وفا وصفایش مورد احترام وحرمت دوستان ،رفقا وهمکاران قرارداشت. انجمن درحالیکه بمناسبت این ضایعه حقوقی خود را سوگوارمیداند بدین وسیله مراتب تسلیت خویش رابرای خانم ،فرزندان،خواهران وبرادران،هممسلکان، دوستانش وسایر بازمانده گان مرحوم محمد ظریف سرورتقدیم داشته ازبارگاهی ایزد متعال فردوس برین را برایش استدعا مینماید. یاد وخاطرات اش برای همیش گرامی خواهد ماند.

بااحترام پوهاند دوکتورغلام سخی مصئون رئیس انجمن حقوقدانان افغان دراروپا