پیام سهراب بلخی : مسؤول سازمان سیاسی جوانان کارگرافغانستان

 

بنام خدا !

شانزده سال از عروج ملکوتی بنیانگذار حزب وطن داکتر صاحب نجیب الله میگذرد
بزرگ مردی که یادش غرور و شخصيت و خود باوری و اميد را در دل ملل ستمدیده جهان زنده می کند.
شانزده همین سالرروز عروج ملکوتی رییس جمهور قهرمان افغانستان شهید دکتور نجیب الله را به همه مردم افغانستان تسلیت عرض میداریم.
نخبگان و قهرمانان زنده یاد , همیشه زنده و مایۀ افتخار و مباهات کشور و صفحه های زرین تاریخ در زمرۀ مردان راسین جهان اند . مردم و تاریخ ما هرگز رشادت و پایمردی این ابرمرد صده را فراموش نمی کند . زیرا اندیشه و راه کار این بزرگ مرد به قطرات شهادت خونش رقم و حک شده ! پس چگونه از یاد خواهد رفت.

او همیشه به مردم افغانستان می اندیشید و به آزادی کشورش فکر میکرد پس باید گفت که داکتر نجیب الله قهرمان ملی و بین المللی است.
به همه رفقای عزیز صبر و استقامت ، در راه او را آرزو داریم.

سهراب بلخی
مسوول سازمان سیاسی جوانان کارگر افغانستان