کمیسیون مشترک اروپایی تدارک مجمع عالی حزب وطن

اجلاس کمیسیون اروپایی تدارک وتدویرمجمع عالی حزب وطن تدویر یا
جلسه کمیسیون اروپا یی تدارک و تدویر مجمع عالی حزب وطن بتاریخ (.20 05. 2012) دایر گردید .
در آ غاز کار جلسه مطابق به آ جندأ مصوب ، ریس دورا نی کمیسیون اروپایی ،محترم جمشید پایمرد در مورد نتا یج اجلاس سه جانبه نما ینده گا ن کمیسیون تشکیلات موقت انسجام اعضای حزب وطن،( هر یک : محترم بشیر پیو ستون ، محترم نور اکبر پا یش ، محترم عظیم راهی ) نما ینده گان کمیته انسجام برای اعاده حزب وطن( هر یک : محترم طارق ، محترم سلطان علی احمدی ، محترم عزیز اکبری ، محترم محمود شریفی) و نماینده گان کمیسیون اروپایی( هر یک : محترم انجنیر نظر محمد ، محترم اسد الله پیام ، محترم جمشید پایمرد ) ، که بتا ریخ (05.05 .2012) بمنظور بحث و تبا دل نظر پیرامون چگونکی میکانیزم ( عملی و اصولی ) مشارکت اعضای حزب وطن در پروسه تدارک وتد ویر مجمع عالی حزب وطن ، تدویر یافته بود ، به حاضرین اجلاس گزارش مفصل ارایه داشته همچنان برداشتها ، طرحها ، سوالات و ،پیشنهادات انفرادی وجمعی اعضای حزب وطن را که به کمیسیون مواصلت ورزیده است با اعضای جلسه در میان گزاشت . متعا قباً اعضای جلسه هر یک محترمان ، محبوب جان احمد زاده ، نور اکبر پایش ،صلاح جیحون ،پرو فیسور گران توریال ،غلام محمد زارع ،سلطان علی احمدی ، شاه محمود مستمند ، محمود شریفی و انجنیر نظر محمد ، نظرات شان را پیرامون موضوعات مطرح شده ، بنوبه بیان داشتند . هکذا محترم اسد الله پیام پیشنهادات مفصل را برای حاضرین جلسه پیش کش نمودند.
کمیسیون اروپایی بعد از تحلیل و ارزیابی نظرات و پیشنهادات ارایه شده فیصله نمود.
1/ بمنظور تأ مین مشارکت هرچه وسعی تر اعضای حزب وطن در گستره تدارک وتدویر مجمع عالی حزب وطن ، ارزیابی اقدامات انجام شده و بمنظور تحقق میکانیزم اصولی وعملی مشارکت در پروسه ، اجلاس عمومی ، همه گیر و حضوری اعضای( متشکل و غیر متشکل ) حزب وطن در خارج الی ختم ماه جون دعوت وتدویر یابد .
2/ فراخوان کمیسیون اروپایی عنوانی اعضای حزب وطن در خارج ، جهت مشارکت شان در اجلاس عمومی حضوری ،ترتیب و نشر گردد.
3/ برای سازماندهی موثر کار تذویر اجلاس عمومی ( اجماع بزرک اعضای حزب وطن ) در خارج ، کمیته تدارک اجلاس متشکل از محترمان هریک ، جمشید پایمرد ، نور اکبر پایش ، اسد الله پیام ، سلطان علی احمدی. محبوب جان احمد زاده ، ایمل پیروز و صلاح جیحون مو ظف میگردند تا تمامی تدابیر لازم وضروری مقدماتی را برای تدویر موفقانه اجلاس عمومی و حضوری اعضای حزب وطن اتخاذ وعملی دارند.
در پایان کار جلسه محترم انجنیر نظر محمد صحبت نموده جریان کار جلسه را که با سهمگیری فعال ومسولانه ، اعضای جلسه وبا فیصله های سازنده انجام یافت ، ارزشمند ،عالی وضرور ارزیابی نموده ، برای تحقق تصامیم اتخاذ شده موفقیت مزید کمیسیون اروپایی را در همکاری و همیاری با کمیسیون مرکزی تدارک وتدویر مجمع عالی حزب وطن ، خواستار گردید.