نويســـنده: جلال بايانی
 
ســـــــــــــــويدن 
علت و انگيزه فحاشـــــی و ناســــزا گوی در چيســــــــت

 


   
علت و انگيزه دشنام  دهی  و فحاشی در يک و دو  سايت های  بيرون مرزی افغانی در چيســـــــت ؟  در پدیده‌ی فحاشی  فرد مطلق‌گرا، بدون اراده ، بدون تعقل سالم مغزی و فکری با تحقیر دیگر ان   سعی در ایجاد احساس   دانش ، بزرگ  منشی و قدرت در خود می‌کند اما غافل از کردار ناشايست خود ميباشد . او در حقیقت با مقابله با "غیر خودی  " و خودی " خود تردیدگر" را نیز به اعماق وجودش سوق می‌دهد و از کمبود توان اخلاق ، شرافت انسانی رنج ميبرد . به عبارتی دیگر بروز خشونت در اين فرد مريض نه تنها عملکرد سرکوب بدنام ساختن "غیر خودی"ها بلکه در صورت که بيشتر متضرر گردد عليه " خودی ها " که مردان صادق ، پاک ضمير و واراسته با جوهر ا  انسانی ميباشند نيز دريغ نه ميکند .    و اصلأ اين فرد فحاش از آغاز صاحب آرمان و ايدئولوژی نبوده را نیز شفاف  در وجودش ديد  . خشونت کلامی،   نوشتاری ، ارعاب ، دسيسه سازی ، سبوتاژ ، ماجراجوی طفلانه و حد بلند  و خطر ناک ساديزم در او اغلب وسيله ای است برای گرداننده سايت      [  پــــنـــدار ]   [ pendar]   برای کنترل يا زير سلطه بردن ديگر ان  در غير   همانطور که  عقل مريض اش حکم ميکند دست به فحاشی زده تا وجدان نا سالم خود را راضی سازد  ،  در خيلی موارد با ايجاد رعب درديگری   سعی می کند او را وادار کند که به گونه ای که او می خواهد بی انديشـــــد  ويا عمل کند در کثافات  بازی وکثافات گری با  او همکار گردد. در اين مطلب می خواهم اين پديده را در گروه ها و افراد افراط گرا چپ افراطی و راست افراطی  که افغانستان   نمونه ای از  اين  انسانها زياد بودو است  بررسی کنم. اين گونه افراد با به دست آوردن امکانات خشونت کلامی و نوشتاری خود را می تواند در ابعاد مختلف ، شيوه های جداگانه نشان دهد: هدف از برسی روحيه مريض گونه [  گردانند ه سايت پندار  ]  اســـــــــــت که  بدون مسوليت     سايت [ پندار را  که طی چندين سال با ابعاد مختلف ، اشکال گوناگون ، طرز خاص استخباراتی و وظيفوی همه را به رکبار  فحش ، اتهام ، عناد ،  افطرآ   وتهديد  گردانندگی و مديريت نموده و با  استفاده از لغات زننده، بالا بردن و خشن کردن صدا از متداول ترين جنبه های  کار  اين [  ژور ناليست ] [!!!؟؟] ناقص  ، نا  مکمل و نيمه کار بوده و است   . گاهی نيز اين خشونت ، عناد و ستيز   قالب تهديد و هتک فاميل و ناموس طرف مخالف    را اختيار ميکند که اسناد در زمينه وجود دارد. در اينجا نقش تهديد، ترساندن شخص و از اين طريق وادار کردن او به اطاعت و پذيرش حکم ناقص ، باطل و خرافاتی او است. اين تهديدها اغلب از نوع آسيب  شرافت مقابل و يا تهديد به آسيب به اعضای خانواده وطرف مخالف او   می باشد. در يک سری موارد هم شامل تهديد به برملا کردن اسرارو شايع کردن اخباری غلط در مورد فرد يا افراد مورد نظر می باشد. استفاده از کلام زننده نيز تحقير فرد و ضربه ی روانی به او را هدف قرار می دهد. بدينگونه با تحقير فرد سعی در القا موقعيت برتر خود را به او می کنند. در اينجا يکی از اهدافی که دنبال می شود، به نوعی تست کردن عکس العمل های فرد قربانی است و آن در جهت آنکه با مشاهده ی علائم وحشت در او ازجايگاه قدرتمندی که در ذهنش دارند، اطمينان حاصل کنند.  پديده ی فحاشی گرداننده سوال برانگيز سايت [ pendar]  اين  گرداننده فحاش ، مريض ، حسود ، عناد پرور   می تواند اهداف و دلايل گوناگونی را در بر بگيرد    و  حتی از حوزه ی آگاه ذهن   او  هم فراتر روند و به تربيه جوانی و نوجوانی او و محيط خانواده او ارتباط داشته باشد . به کرات مشاهده شده که او آدم خمود ، جمود ، سوال برانگيز و نا متوازن فکری و عقلی بوده از او خطأ های سر زده ولی هر خطا برای خودش قدسيت دارد . اقای سردبير سايت [ پــنـدار ]  در اصل و عميقأ با خود نيز در ستيز است . گه بر گذشته نامشخص خود سواليه گذاشته ، اکثرأ تمام گردانندگان ساير سايت ها را به رگبار فحاشی ، ناسزاگوی ، بد ورد بسته و گاه از انها التماس همکاری و پذيرش   خواســـت نامشروع ميکند و هيچ رهگذر در انترنيت و در سايت های داخل و بيرون  افغانستان از گزند   فحاشی او نجات نه يافته و هم اکنون به  هيولا انترنيت مبدل گشته   و هر  انکه از زير ديوار شکسته  او گذشــته است سنگ بر فرق خود خورده است  .     در اين  گونه  افراد  و عناصر  می تواند نقش "خشونت ابزاری" را بار بار در کردار اش ، گفتار اش و نوشته های اش ديد  .       اما بايد عنوان کرد که نقطه قابل مکث اينجاه است که اطاعت او از وصوليت ، قانونيت مجوز انسانی ، مدنی غير ممکن است و بدون نوت و ياداشت  به نواخت   اهنگ گوش خراش خود  ادامه داده مرغش يک پاه دارد و خودش   ياغی و باغی اســـــــــت !!   عامل ديگراقدام به ناسزاگويی در وجود اين گرداننده کم سواد و مريض سايت مجهول    عدم  رعايت ، اگاهی و  پذيرش از  گزارشات ، قوانين  مجوزه  افغانی و بين المللی ميباشد ، گرداننده سايت [ پندار ]هر آنچه خواست و ذهن مريض اش حکم نمود عمل بدون قيد و شرط ميکند ، دروازه  سايت خود را بدون موجب ميبنددو يا در ضميمه خود دهليز دشنام دادن ، توهين کردن را بنام مستعار [ زرنگار ] گشوده ، ناسزا و اتهام   را نشر ميکند ، خود  گراننده با ذوق و شوق  کودکانه   به پخش  و نشر فحاشی      پرداخته اين روش گرداننده  چيزی است که در روانشناسی به آن "سرخوردگی" frustrationمی گويند. به اين معنی که او هر لحظه با اين واقعيت مواجه می شود که دنيا و ديگران آنطوری که او انتظار دارد نيستند او مخالف آزادی عقيده ، بيان و نظر بوده دايمأ دنبال عامل منفی بوده تا فرد را ضرب صفر کند . عامل اصلی ايجاد اين حس سرخوردگی در افراط گرايان  سياسی ميان خالی   بر ميگردد به مطلق انديشی ۲۱ سال قبل  که گرداننده هنوز که هنوز است در آنجا گير مانده اســــــــــــــــت     ومواجه شدن با   "واقعيت مطلق " فعلی او را دچار سر خوردگی   نموده . برای او، هر فرد يا هر عقيده ای که بازتاب دهنده ی نگرش ، آرمان ، آرزو   او به دنيا و مسائل سياسی ، تباری و فاميلی او   نباشد می تواند باعث به هم زدن يک دستی ذهنی اش شود و به  زمين آسمان فحش گفته جلو جنون خود را گرفته نه ميتواند  و به او احساس سر خوردگی  شديد و اکثرأ ديوانگی سر ميدهد و بسيار خطر ناک است . به گونه مثال "او مخالف هر تحليل ، بيان ، نظر و عقيده اين جانب نويسنده  اين متن بوده با پيش کش ارعاب ،تهديد ، توهين و هتک فاميلی از من خواست تا عليه جنايات و جفأ و لشکر کشی شوروی وقت و دسايس و نيرنگ های شيطانی روسيه فعلی و نيز عليه رژيم آخندی ايران ، و دسايس اش در افغانستان تحت نام [ کميته امداد امام خمينی] که يک نهاد استخباراتی ايران اســـــــــت  چيزی بنام تحليل و يا بيان برای سايت های وزين افغانی ارسال وتقاضا نشرنه کنم و در اين موارد تماس نهگرفته  ، بايد طبق خواست او رفتار نموده  که هر پذيرش و خواست اقای  گرداننده سايت [ پـــنــــدار ] را با پوزش رد نمودم اما شوربختانه  از آن لحظه به بعد   با اشکال گوناگون  ، دسايس  ، پخش جعل عليه بنده ، تهديد ، افطرأ  از نام  خود گرداننده و مستعاری اش بنام [ زرنگار ] قرار  گرفتم  و به ادرس مسولين نهايت   ارجمند و اگاه سايت های محبوب که نوشته های بنده را اقبال نشر ميدهند به فحاشی و بد ورد پرداخته و شديدأ با جنون  دست و پاه ميزند  برای مبارزه با اين حس سرخوردگی افراد مريض ، ناتوان  ناچار دعای خير نموده   اين بروز فحاشی در سايت بنام [ زرنگار ] که چهره برقه پوش و انتحاری [عظيم بابک ]است  می تواند به نوعی در جهت ناديده گرفتن اخلاقايات   آن اشاره  نمود که خارج از جاده عزت و شرافت است   .    
حضور  چنين عناصر مريض در رديف رسالت مندان و اصالت پذيران   يک نوعی تهديدی برای رشد تفاهم ، اتحاد ، همبستگی  بوده و در جهت شقاق و ايجاد نفاق گام ميبردارد.    و برای مقابله با ترسی که   حضور  او ايجاد می کند، يکی از مکانيسم های دفاعی، فحاشی او است که قانونی برايش گوشزد گردد و يا به قانون سپرده شود ، به آدرس سايت اش قفل زده شودر که هتک حرمت انسان و خانواده جرم فاحش است اگر اين فحاشی با برقه زرنگار باشد يا   !! . گرداننده سايت [ پندار  ] در پديده ی فحاشی   يا تحقير ديگر ان ، سعی در ايجاد احساس  قدرت در خود و امکانات  خود می کند و سايت [ پندار ] و يا ضميمه آن [ زرنگار ] به يک قدرت تهديد گر ، ناسزا گو ،  پخش ارعاب و توهين تبديل و همه را دچار دفاع از خود ساخته است .   . به عبارتی ديگر بروز خشونت درسايت [ پندار ]    سرکوب انديشه ملی ، افغانی بوده و دنباله رو انديشه "غير خودی"  ايرانی بوده   بلکه همزمان سرکوب گر روحيه اتحاد وحدت و همبستگی داشته که در تحليل های اين سايت مشخص است .  در اينجا ذکر يک نکته مهم است و آن اينکه برای اينکه  اين فرد فناتيک بتواند به سرکوب کامل اين ترديدها درونش توفيق حاصل کند و راه سالم نشراتی رااختيار کند، در بسياری موارد نياز دارد که توسط قدرتی خارج از خود (  دوستانش ) تغذيه شود و رهنمود او گردد. . فحاشی، به نوعی گريز از گفتگوست. زيرا گفتگو وارد شدن به دنيای ديگری را مورد هدف قرار دارد. ولی برای افراط گرا، دنيای ديگری دنيای "باطل" است. دنيای "شياطين است. او برای اينکه بتواند به بودن در دنيای دوقطبی اش ادامه دهد، بايد ارتباطش را با اين ديگری به صحنه های خشونت محدود کند. زيرا گفتگو با ديگری می تواند جنبه های انسانی رابطه را درش هويدا کند وستون های دنيای دوگانه اش که همه چيزدر آن يا "خير" است يا "شر" را بر هم بريزد و او را با شکنندگی های درونی اش مواجه کند. خشونت کلامی، هر چند ظاهری هيبت آور دارد ولی نه نشانه ی قدرت، که نشانی از ضعف های شديد روانی انسانی است که شجاعت مواجه شدن با خود و ديگری را ندارد