اجلاس کمیسیون مشترک اروپایی تدارک وتدویر مجمع عالی حزب وطن دایر گردید


اجلاس پالتاکی کمیسیون مشترک اروپایی بتاریخ ( 15.04.2012 ) باشرکت اکثریت قریب به اتفاق اعضای کمیسیون دایر گردید.
در آغاز کار جلسه ، ریس کمیسیون از محترم صلاح الدین جیحون که در کار جلسه دعوت و حضور داشت ،تقاضا نمود ،تا نظرات وپیشنهادات خویش وسایر رفقای را که برای پروسه تدارک وتدویر مجمع عالی حزب وطن ، آمادکی فعالیت مشترک ر ا اتخاذ داشته اند ، به حاضرین اجلاس ارایه دارد. موصوف ضمن گذارش مفصل از چگونکی تأمین روابط وسیع خودش و یکتعداد رفقای همکارش در زمینه تماس وتفاهم با تعداد بیش از( 85 ) تن اعضای غیر متشکل حزب وطن ، که در اروپا اقامت دارند، آمادکی بلفعل (13) تن رفقا بشمول ( 5 ) بانو را در کار مشترک با کمیسیون اروپایی نوید داده افزود که، عنقریب یکتعداد دیگر رفقا نیز همکاری خویش را باکمیسیون اروپایی اعلان میدارند . همچنان رفیق توبا پرند ، در تماس تلفونی به حاضرین اجلاس کمسیون ، آمادکی وحمایت خویش ویکتعداد رفقای زن رادر کار مشترک باکمیسیون ، به منظور تدارک وتد ویر مجمع عالی حزب وطن اعلان داشت .
کمیسیون اروپایی ضمن قدر دانی از کار گرد های ارزشمند رفقا ، وبنماینده کی آنعده رفقای که در پروسه عملاً همکار گردیده اند ، عضویت محترمه توبا پرند ومحترم صلاح الدین جیحون را به کمیسیون اروپایی تصویب نمودند. وبرایشان موفقیت مزید آرزوبردند.
کمیسیون اروپایی ،نتایج کار اجلاس (گفتمان حزبی ها) مورخ ( 01 .04 .2012.)را که به دعوت کمیسیون اروپایی وبا شرکت فعال خبره گان ،سرشناس ومعتبر حزب وطن ، اعضای کمیسیون مشترک اروپایی ، نماینده گان تشکیلات موقت انسجام اعضای حزب وطن ، کمیته انسجام برای اعاده فعالیت حزب وطن ، در اطاق پالتاکی کمیسیون تدویر یافته بود، مثبت و یک اقدام عالی وارزشمند ، مفید وضروری ارزیابی نموده ، تصمیم اتخاذ نمودند، تا در اجلاس بعدی کمیسیون بمنظور تحقق عملی پیشنهادات ورفع ضعف های کاری ، که دراجلاس گفتمان حزبی ها مطرح گردیده است ، تدابیر ضروری اتخاذ ودر منصه اجرأقرار داده شود
در جلسه کمیسیون اروپایی ، محترم جمشید پایمرد در رابطه به ملاقات حضوری هیئت کمیسیون مشترک اروپایی بارهبری کمیته انسجام برای اعاده فعالیت حزب وطن، گزارش ارایه داشت کمیسیون اروپایی ، از مذاکرت انجام شده وتوافقات بعمل آمده حمایت و بر ادامه مذاکرات تاکید ورزیده و پیشنهاد عضویت سه تن نماینده گان کمیته اعاده انسجام حزب وطن هریک محمود شریقی ،عزیز اکبری، وسلطان احمدی را در کمیسیون اروپایی تایئدوتصویب نمود.
در بخش دیگر کار اجلاس کمیسیون اروپایی :
،الف : مسایل مربوط به میکانیزم بسیج اعضای غیر متشکل حزب وطن و مشارکت شان در امر تدارک وتدویر مجمع عالی حزب .
ب : چگونکی پروسه انتخاب نماینده گان ( اعضای متشکل وغیر متشکل ) حزب وطن ومعرفی آنها به مجمع عالی حزب وطن ، مورد برسی قرار گرفته ، کمیسیون اروپایی فیصله نمود
برای دریافت راهکار های عملی ،مفید وموثر، در قدم اول نماینده گان کمیسیون اروپایی ، تشکیلات موقت انسجام اعضای حزب وطن و کمیته انسجام برای اعاده فعالیت حزب وطن ، در رابطه به معضله عملیه تشکیلاتی این پروسه به مذاکره و تبادل نظر پرداخته بعد از توافق ، طرح میکانیزم واحد را به کمیسیون اروپایی ارایه دارند .
کمیسیون اروپایی ، ضرورت مذاکرات وگفتکوی حضوری ، پالتاکی و هر نوع امکان کمک کننده برای حضور کتله وسیع تر حزبی های حزب وطن را در پروسه تائید و آماده کی خویش را برای دریافت یک صورت حل مشترک وهمه گیر و مورد قبول اعضای حزب وطن مقیم خارج کشور اعلان داشت .
کمیسیون اروپایی ،تصریح نمود که ، در هماهنکی با کمیسیون محترم مرکزی ،تمامی سیع وتلاش را بجا میاورد تا همه اعضای حزب وطن مقیم خارج کشور را که برای کار مشترک جهت تدویر مجمع عالی حزب وطن آماده کی نشان میدهند، در این پروسه دخیل وشریک سازند ، کمیسیون اروپایی موظف خواهد بود ، تا مجمع پروسه انتخابات اعضای ( متشکل وغیر متشکل ) مقیم خارج کشور را تحت نظارت مستقیم خویش به انجام رساند.
در بخش اخیر کار اجلاس مطابق آجندا ، کمیسیون اروپایی مسئله کمک مالی برای کمیسیون مرکزی را مورد بحث قرارداده فیصله نمود تا از کمیسیون محترم مرکزی نمبرحساب رسمی بانکی کمیسیون مطالبه گردد ، و از آن طریق رسماً برای کار تدارک وتدویر مجمع عالی حزب وطن کمک مالی آویز گردد.

اجلاس کمیسیون اروپایی به آرزوی ، حضور نیرو مند حزب وطن در میدان سیاسی افغانستان ، بساعت شش عصر پایان یافت .