پیام کمیتۀ انسجام برای اعادۀ فعالیت حزب وطن وسایراعضأ ودست اندرکاران سایت 
   انترنیتی حرب وطن بمناسبت حلول عید سعید فطربه تمام هموطنان نجیب ومتدین کشور !

کمیتۀ انسجام با کمال مسرت بهترین تبریکات وتمنیات خود را بمناسبت

حلول عید سعید فطر به تمام هموطنان شریف داخل وخارج کشورو تمامآ مسلمانان جهان ابرازداشته ؛ وازخداوند

متعال آرزو دارد که به برکت این ایام خجسته ، اخوت وبرادری ،
وفاق وآشتی ملی میان افغانان تقویت یابد تا هموطنان ما بتوانند به یک صلح ووحدت دایمی دست یابند ،
 و روزهای خوش عید را با صحت وسلامتی همیشگی سپری نمایند .

 

کمیتۀ انسجام برای اعادۀ فعالیت حزب وطن