۲۸ حمل ـ روزیکه ٬ دو روز پی درپی (۷و۸ ثور) را درپی داشت

یادی از استاد میراکبرخیبر ٬ سترجنرال غلام فاروق یعقوبی٬ تورنجنرال

روزهای نحس وبدشګون متعدد ومتفاوتی درحیات شخصی انسانها وملتها شامل یاد داشتها وخاطرات مردمان است که هرچند یاد ان تلخ ومرارت بارهم باشد برای ګرفتن درسها برای فردا وجلوګیری از تکرار ان یاد میګردند ۰ این روزها دربرخی ودرپاره ای ازموارد نسبی بوده ومیتواند برای یکی ویا عده ای شوم ودرعین زمان برای دیګری ویاعده ای روزمبارک ٬ قابل ستایش وپرستش باشد ٬ لابد روزهای نیز درین میان وجود دارد که همه انرا یکسان قابل مذمت و یاحرمت میدانند ٬ اما درمورد بیست وهشت حمل ؟؟؟ ۰

طبیعیست که درین روز حوادث ورویدادهای ګوناګون وبیشماری رخداده ودراینده رخ خواهد داد اما انچه من ازین تعدد وتنوع رویدادها منظور نموده ام ٬ دو رویداد ٬ دردوبرهه درقالب یکروز( ۲۸ حمل ) است ۰

درین روز(۲۸ حمل) وسی وچار سال قبل ٬ شخصیت معروف٬ متواضع٬ مبارز٬ صبور٬ اګاه وملی ٬ استاد میراکبر خیبر درنتیجه یک سناریوی ترتیب شده٬ درست در روزهاییکه افغانستان ازیک ګذرګاه وګولایی خطرناک وحساس تاریخ درحال ګذشتن بود ترور ګردید ٬ زندګی استاد خیبر همانطوریکه میتوانست برانکشاف مثبت اوضاع اثر ګذار باشد ٬ ترور حساب شده ان درجهت شکنندګی ووخامت اوضاع وسیله قرار داده شد ٬ حقیقت اینست که استاد خیبر مانع بزرګی دربرابر پروژه های کشورهای بزرګی بود که برای بدام انداختن افغانستان مهندسی ګردیده بود ۰

اری ٬ شخصیتهاییکه منافع ګروپی٬ حزبی٬ ایدیولوژیکی و۰۰۰ را درمقایسه با منافع ملی کوچک وقابل انصراف میدانند ودرین را به هیچګونه تطمیع وتهدید تن درنمیدهند شخصیتهای ممتاز وبزرګ اند و استاد خیبر درزمان خودش یکی ازین چهره های تابناک ومعدود بود ۰ استاد شهید درروزهاییکه میدید دیګ قدرت طلبیفرمایشی همرزمانش می جوشد ودارند منافع ملی را بوسیله ساطورهای ضوابط ایدیولوژیکی وروابط انتر ناسیونالستی ذبح میکنند باپشت کردن به علایق فکری وتشکیلاتی به ان نی ګفت وبه حمایت از منافع ملی برخاست٬ استاد بارها همرزمانش را با ارایه دلایل وازجمله اینکه حزب ما هنوز امادګی لازم برای تصرف قدرت دولتی وحفظ انرا ندارد ٬ فاقد تجربه وکادر مسلکی کافی برای اداره دولتی است ٬ نیروهای ملی ودموکرات پراګنده اند ٬ سطح اګاهی ودرک متقابل حزب ومردم درنازلترین حد ان قرا دارد و۰۰۰ از ماجراجویی اقدام به سرنګونی نظام جمهوری انهم از طریق کودتا برحذر داشته بود اما متاسفانه که باورها وارزشهای ملی طرفداران کمی در رده اول رهبری حزب داشت زیرا ایدیولوژی زده ها به هرچه می اندیشند ٬ به منافع ملی کمتر می اندیشند وقبل از همه به همین دلیل مخالفتها ودلایل استاد ګوش شنوا نیافت واستراتیژی غصب قدرت از طریق نظامی برخلاف وعد ه های نخستین مبنی بر انقلاب اجتماعی از طریق سهمګیری مستقیم وفعال نیروهای ملی ـ دموکراتیک به سرکردګی طبقه کارګر و زحمتکشان افغانستان ادامه یافت ۰ ازانجاییکه استاد مسوول سازمان نظامی بخش پرچم بود ودرغیاب موافقت او پروژهء سقوط نظام جمهوری نمیتوانست محقق ګردد نخست او را درنتیجهء یک بازی اپراتیفی از رهبری سازمان حزبی نظامی سبکدوش و ګویا به دلیل اینکه استاد تحت تعقیب پولیس رژیم قرار دارد انرا تجرید وبعد ترور نمود وبدینګونه دژ راکه سیل اشک وخون را مانع ګردیده بود ازمیان برداشتند ودرنتیجهء ان دیدیم که چګونه ان سیل امد ٬ سیل که تاکنون هستی مادی ومعنوی ما دران شناور است ۰

ترور استاد خیبر حادثه ای کوچک وتصادفی نبود و از جایی وبوسیله ء کسانی طراحی وبعد عملی شد که دراینده امکانات رد یابی پل پای قاتلین را نیز از ناممکنات ساخت و دیدیم که حزب وهمرزمانش که درست ۹ روز بعد از ترور او قدرت دولتی را قبضه کردند درمورد ترور وترورستان خموشی اختیار کردند ٬ انګشت سبابه بر لبان ګذاشتند ودرعوض مصروف چانه زنی برای برداشتن سهم بیشتردرقدرت ګردیدند ۰

من استاد میراکبر خیبر را ندیده ام ومتاسفانه افتخار معاشرت ومصاحبت با اورا نداشته ام ولی از انجاییکه مربوط به حزبی بودم که استاد یکی از مشعلداران ان بود درمورد شان هرچند اندک میګفتند ولی من به ان فراوان ګوش داده ام٬ با افتخار میګویم که از هیچکس ودرهیچ موردی به ادرس ایشان چیزی درشت وزشت نه شنید ام (حساب چند متحجر مذهبی به جایش)۰ او باور داشت که سرنوشت حزب ٬ وابسته به میزان قرابت ورفاقت او بامردم و درجه اګاهی سیاسی انها نسبت به اهداف ان است ٬ اوبرای موفقیت حزب دررا ه خدمتګزاری بمردم منافع ملی را اساس تفکر واقدام سیاسی قرار میداد ودرین میان اعتنایی به روابط انتر ناسیونالستی ومصلحتهای سوویتستی نداشت۰

ـ استاد به کودتا وغضب قدرت از طریق نظامی وحفظ ان بوسیله سرنیزه باور نداشت بلکه انرا رسالت وصلاحیت مردم میدانست که به انجام رساندن انرا به درجهء اګاهی وتشکل انها مشروط مینمود ۰

ـ استاد به خرد وارادهء جمعی باور داشت ٬ از فرکسیونبازی وحقه بازیهای اپراتیفی وبکارګیری تدابیر فعال برای کنارزدن یکی وکنار اوردن دیګری متنفر بود ٬ وی به رغم انکه عضو رهبری جناح پرچم بود همزمان وبدون ملاحظه کاری ٬روابط دوستانه با جناح خلق داشت ٬ شنیده ام که وی میګفت رهبرما نورمحمد تره کی است زیرا او درنخستین کنګره حزبی به این مقام توظیف ګردیده است وتاکنون کدام کنګره دیګری ٬ کسی دیګری را به این مقام توظیف ننموده است ۰

ـ استاد شخصیت حسابی واصولی بود وهمیشه درحل مناقشات درون حزبی نقش میانجی ومیترایی داشت ۰ استاد٬ محرم هرخانواده حزبی ومعلم پرتواضع هر شاګرد این مدرسه بود ۰

استاد میراکبرخیبر نخستین قربانی درمقام یک عضو برجستهء رهبری ح دخ ا بود که دراثر انقیاد واعتقاد به منافع ملی درنتیجهء همکاری خودیها با یک بیګانه عملی ګردید ٬ حمله برخیبر وبرداشتن او ا زسرراه ٬ اولین ګامی بود درجهت رقم زدن سرنوشت خونین به داوود خان٬ خانواده او ٬ همکارانش وکشور که با ګامهای بعدی شهنامهء غم واندوه ان تکمیل ګردید(وشاید تا هنوز تکمیل نګردیده باشد )۰

بدینګونه برای مجازات داوود خان به دلیلګستاخی اش دربرابر خلیفهء کرملین ٬ نخست خلق وپرچم متحد ګردانید شد ودراخرین مرحلهء ګذشتن از قوه به فعل هنګامیکه خیبر را بحیث مخالف ومزاحم یافتند وزمانیکه دیدند تهدیدها واخطارها کارګر نیافتاد او را ازمیان برمیدارند وبا ګذشتن از روی جسد خونین او امکان مجازات داوود خان را به واقعیت تبدیل مینمایند ودرست درنتیجهء این فعل وانفعالات مادر ۲۸ حمل درفاصله ای چند روز٬ فرزند ی را بنام ۷ثور می زاید که تابلوی نام ویادش با خونریزیهای بیشمار درتالار نمایشګاه تاریخ اویخته شد ۰

معهذا کاروان بی برګشت تاریخ به راهش ادامه داد وباعبور از هفت خوان رستم به ګذرګاه ای رسید ٬ انجا که ازراه رسیدګان هفت ثور درنتیجه استخوان شکنیهای درونی ومقاومت با فشار ازهرسو از جاده منتهی به مدینهء فاضله منحرف ګردیده ٬ استقلالیت اش را از دست داده ومانند تاک بار دوش دیګران ګردیده ٬ همه کس دشمن وهرجا به سنګر وپناه ګاه دشمن مبدل شده٬ و همه برطبل جنګ تااخر میکوبد ٬ درست درهمین ګیرودار نافرجام ٬ درمیان یکطرف جنګ (ح د خ ا) کسانی سراغ ګردیدند که ره بجا بردن جنګ عادلانه و مقدس را زیر سوال بردند ودرعوض جستجوی راه های غیر نظامی حل معضله را که دیګر به معضل تمام جوانب جنګ مبدل ګردید بود در سر پرورانیدند ومبارزه درون حزبی را برمحور ان اغاز نمودند تاانکه وزش بادهای مساعد از شمال به ان مجال تبارز داد ٬ پلنوم هجده هم کمیته مرکزی ح د خ ا وتعویض رهبری را به حیث ضرورت اغاز تغیرات وباز کردن راه بسوی صلح وممانعت از فرصت سوزیها ومحافظه کاریها مطرح نمود ٬ این مهمترین رویداد سرنوشت ساز ودرنوع خود اولین اقدام تعویض رهبر از طریق بکارګیری میکانیزمهای معمول ومروج اساسناموی همان زمان بود که به باور من کمتر ازیک انقلابی در کودتای هفت ثورنبود ۰ تعویض رهبرسابقه به رهبر جدید یک تغیر محض میکانیکی نبود ٬ بلکه این تغیر درواقع تعویض یک طرز تفکر کهنه وناکارامد با یک طرز تفکر نو وکارا بود ۰

رهبر جدید دکتورنجیب الله به مفهوم واقعی کلمه جدید بود ٬ اوهم جوان بود ٬ هم فکر جوان داشت وهم با طرح جدید وارد معرکهء سیاسی ګردیده بود ٬ اما ا زانجاییکه او درح د خ ا اغاز کرده بود نمیتوانست همه چیز را درفردای رهبرشدنش یکسره ویک شبه تعویض نماید ٬ برای هرتغیر ولو کوچک شرایط٬ امکانات وزمان کار است اما مهمترین چیز برای تغیر اراده وعقیده است که نجیب الله ازان سرشار ومالامال بود ٬ تغیرات با او از تفسیر وضعیت وموقعیت انزمان نیروها وازجمله درح د خ ا اغاز ګردید ٬ انطوریکه بود ٬ نه انطوریکه تااندم فکر میشد ۰ تغیرات اغاز شده نه انفعالی بود ونه مقطعی بلکه پیګیر ٬ ګام بګام وبدون توقف وتردید درتمام عرصه ها ادامه یافت ۰ درادامهء این تغیرات بود که ح د خ ا جایش را به حزب وطن داد ٬ سیاستهای طبقاتی مبتنی براندیشه های جانبدارانهء مارکسیستی ـ لیننستی جایش را به طرز تفکر ملی (مصالحهء ملی) خالی نمود ٬ روحیهء وابستګی به نیروهای خارجی جایش را به روحیهء ازادګی واعتماد به نفس داد ٬ تمامیت خواهیها ٬ کنارزدنها وعدم تحمل دیګر اندیشان مردود دانسته شد وبه عوض ان فرهنګ پلورالیزم ٬ تعدد ګرایی وتحمل پذیری دیګر اندیشان تعمیم یافت ۰ ادامهء تغیرات بمثابهء واکسینی بود که دربدن مفلوج سیاست افغانستان بادقت وبموقع تزریق ودرنتیجه شریانهای درحال تنګ وتنګتر شدن را برای تحرک بخشیدن بازګردانید ۰

دولت جمهوری افغانستان تحت زعامت دکتور نجیب الله٬ دکتورین دفاعی نظامی را چنان باتعرض سیاسی توامیت بخشید که درنهایت امرچنان میدان دار هردوعرصه ګردید که احساس تعجب وتحسین یکسان حلیف وحریف را نسبت بخود برانګیخیت ۰ دفاع مستقلانه بادراهتزاز داشتن درفش مصالحه دل ودماغ میلونها افغان تشنه به صلح را دراشغال خود دراورده بود ٬ بیانات صریح وصادقانهء رهبر جدید که از قعر قلبش برمیخاست مستقیمآ برقلبها چنګ میزد وکار راکه پیشرفته ترین تخنیک محاربوی درمیدان جنګ نمیتوانست انجام دهد ٬ نجیب الله انرا باچند سخن سحر افرینش درمیدان ګفتګو وسیاست انجام میداد ۰ سرانجام سرتمبه ترین شخصیتها وتنظیمها تاثیرات روز افزون سیاست مصالحه رابرذهن شان باشدت تمام و بطوراجتناب ناپذیر احساس کردند ونتوانستند از کنار ان باارامی رد شوند ودرپایان کار تمام جوانب جنګ ومعضله تحت اشراف ملل متحد پذیرفتند تااز لجاجت دست برداشته وبقدرت رسیدن شورای بیطرف را بپذیرند وقرار بران شد تا شورای مذکور بتاریخ ۲۸حمل ۱۳۷۱(لطفآ به این تاریخ توجه داشته باشید )باقبول این پیشرط ان که دکتور نجیب الله یکروز قبل (۲۷حمل۱۳۷۱) ازکشور بیرون شده عنان قدرت را بدست ګیرند اما درهمانروز پروژه ضد انتقال قدرت به شورای بیطرف که ازقبل درشمال کشور مطابق توافقات وسناریوی مشترک روسها وایرانیها برای ناکام ساختن پروګرام صلح ملل متحد فعال ګردانیده شده بود وارد نهایی ترین مرحله ای سناریوی خود ګردیده وکودتا را به پایه اکمال رسانیدند ٬ از ورود شورای بیطرف بکابل وعزیمت دکتور نجیب الله بخارج بحیث جز پروسهء ملل متحد جلوګیری نمودند وسرانجام همه امیدها را درکام اژدهای فاجعه ٬ انهم بدستور دشمنان اشکار وپنهان افغانستان فروبردند واینبار ازتخمهای (۲۸حمل) چوچه ای بیرون جهید که نامش ۸ثور بود که غم انګیز ترین صفحهء تاریخ پراز تلخکامیهای مردم افغانستان بشمار میرود وبه این ترتیب میبینیم که ۷ و۸ ثور باهم برادرند واز مادر یګانهء ۲۸ حمل بدنیا امده اند ۰

درینمورد به بیانیهء شفاهی احمدشاه مسعود مراجعه کنید ٬ بشنوید ویکبار دیګر بدانید که ایشان با چه (قهرمانی!) ازورود شورای بیطرف بکابل وبګفتهء خودش شورای امریکایی به کمک چه کسانی درداخل حاکمیت جلوګیری نمود وباافتخار دولت اسلامی ! راجاګزین ان توطیهء شیطانی نمود وبدینترتیب مسولیت تمام ان جرم وجنایت را که درنتیجه ان برمردم روا داشتند بعهده خود میګیرند ۰

 

http://www.youtube.com/watch?v=XMyiDBSTkos

1 Ahmed Shah Massoud speech in 1992 - YouTube

 

لست فرزندان اصیل وطن که بحیث مانع کودتا تشخیص وتثبیت ګردیده بود وباید همانند میراکبر خیبر در۲۸حمل ۱۳۵۷ در ۲۸حمل ۱۳۷۱ از سرراه دور میګردیدند دراز است که درراس ان دکتور نجیب الله قرار داشت اما همه بدام بیګانه پرستان نیافتیدند وازجمله توانستد فقط سه تن را هریک: ستر جنرال غلام فاروق یعقوبی وزیرامنیت دولتی ٬ تورنجنرال عبدالباقی معاون وزیرامنیت دولتی ورییس عمومی اداره پنج وتورنجنرال شهباز رییس ارکان قوماندانی عمومی ګاردملی رابه شهادت برسانند وباګذشتن از اجساد خونین انها به استقبال بربادی وخوارشمردن مردم در۸ ثور بروند ۰ این یکروز(۲۸حمل) ٬ دوبرهه (۱۳۵۷و۱۳۷۱) ودورویداد(دوکودتا) راخوب بخاطر بسپارید وبدانید که درعقب ان چه دستان خارجی ازاستین داخلی بیرون برامده که پیوسته کشور را ازیک بحران به بحران دیګر کشانده وچګونه اجیران زرخرید نه تنها اینکه مورد بازجویی وموخذه قرار نګرفته اند که قهرمانان کاذب ومن دراوردی ما نیز اند ۰؟؟؟

اګر مصالحهء ملی دکتور نجیب الله ناکام نمیګردید چی واقع میګردید؟؟؟

یقینآ که کشور باوضعیت سیاسی٬ اقتصادی واجتماعی ویژه اش چهره ای دیګری میداشت وبدون تردید هرچه بود بمراتب بهتر ازامروز میبود ٬ چګونه ؟؟؟

ــ مصالحهء ملی بدیل جنګ بود ودرنتیجهء موفقیت ان صلح جایګزین جنګ میګردید ازانجاییکه همه چیز از صلح اغاز میګردد درینصورت افغانستان صلح امیزسالها قبل امکان همکاریهای اقتصادی جهان را بدست می اورد وجغرافیه مناسب ومساعد سرمایه ګذاریها میګردید وامکانات بشری ما عوض ان که چوب سوخت دوزخ جنګ ګردد درخدمت شګوفایی وانکشاف قرار میګرفت ۰

ــ جنګ که دراغاز دلیل ایدیولوژیکی داشت وبعد از خروج نیروهای نظامی شوروی وهمزمان تغیرات بنیادی در جناح دولت این دلیل زیرسوال رفته وازاعتبار ساقط ګردیده بود به جنګ بین اقوام٬ مذاهب ونژاد کشانیده نمیشد ودرنتیجه وحدت ملی افغانها این همه صدمه را متحمل نمیګردید ٬ ودرادامه ان جنګهای تنظیمی به اشاره وحمایت بیګانګان حق زندګی را از ده ها هزار هموطن ما سلب نمی نمود وداستان هلوکاست درکابل تکرار نمیګردید ٬ قلب افغانستان(کابل) به عصر حجر برنمیګردید وانهمه خاطرات چنګیز وهلاکو تداعی نمیشد ۰

ــ افغانستان درغیاب جنګ ودراستانهء ورود به قرن بیست ویکم میتوانست دروجود یک دولت ملی وخدمتګزار٬ بمقام محوری ترانزیت وچهارراهی استراتژیک وتجارت بین کشورهای اسیای میانه٬ شرق میانه٬ اسیای جنوبی ومناطق غرب وشرق اسیا نایل ګردد وبالوسیله از شګوفایی وپیشرفت اقتصادی قابل ملاحظه بهره مند ګردد۰

ــ افغانستان درنتیجه کامیابی مصالحهء ملی که نتیجه ان یک دولت دموکراتیک وملی میبود افغانستان بین بنیادګرایی مذهبی محور ریاض واسلام اباد وبنیادګرایی متعرض مذهبی اسیای میانه وقفقاز شکل یک حایل ومانع رابطه واشتراک عمل رااختیار مینمود که درصورت حضور این حایل این دومحور ازهم جدا افتاده هرګز به چنین وچندان به عامل اثر ګذار ومنبع تهدید نمیتوانست مبدل ګردد ۰

ــ نخستین ومسلم ترین پی امد موفقیت مصالحهء ملی برای ما افغانها این میبود که افغانستان برای تروریزم وبنیادګرایی تیپ (القاعده ٬ طالبی وتنظیمی) به خانه ګرم ومکان مصوون وایمن مبدل نمیګردید ولکهء اول نمره ګی درکشت وصدور مواد مخدره بردامن پاک مادروطن خودنمایی نمیکرد ۰

ــ این همه فرار مغز وسرمایه بمثابه دوفکتور اساسی پیشرفت صورت نمیګرفت ٬ متخصصین رشته های مختلف اقتصادی٬ دولتمداری وفکری ما درنتیجه مهاجرتهای اجباری زایل نمیګردید وامروز افغانها درګروګان نیروهای قهار وفعال مایشاء قرار نمیداشتند ۰

ــ این همه ثروت و قدرت بدست مافیای جهادی دریک قطب وفقر وبیکاری٬ بی سرپناهی ومرض درقطب مخالف متراکم نمیګردید ۰ فساد و فرهنګ معافیت مفصلهای یک دولت را فلج نمی نمود ودرنهایت حمام خون ٬ استراتیژیکابل باید بسوزد٬ داستان غم انګیزرقص مرده ٬ قران سوزی ٬ پدیده منفور انتحار وستراتیژی نابودی یک قوایمسلح مجهز وروزګار دیده چهره درنقاب واقعیت دردناک نمیکرد ۰

اینهمه بخاطری وبه دلیلی میشد و یا نمیشد که درهمه حالات ٬ حزب وطن ٬ متحدین سیاسی ٬ نیروهای معتدل مجاهدین ٬تکنوکراتها وشخصیتهای وطندوست ومستقل ملی پروسه ها را بیلانس مینمود وهیچ نیرویی نمیتوانست اراده مردم را درګروګان خود داشته انحصار نماید ٬ این نیروی موازنه بخش ٬ نیروی سراسری بزرګ وسیاسی بحیث عامل اثر ګزار ٬متعهد٬ ازموده ومطرح میتوانست بحیث ګرنتور جلوګیری از بی موازنه شدن حرکتها درمسیرمخالفت با منافع ملی عمل نماید ۰ درست غیابت همین نیروی موازنه ساز درحاکمیت ودرجامعه علت العلل این همه لغزیدنها ولرزیدنها رامی سازد ٬ دشمنان افغانستان بوسیلهء ایادی داخلی شان دریک حرکت از جنګ بسوی صلح این نیرو را نادیده ګرفتند ٬ انرا کنارزدند بعد بوسیله ای عمال شان انرا پارچه نمودند ودرادامه ان هنوز از استراتیژیهای هزار زخم ازهرسو رنج میبرد۰

ایا نهم ثور هم درراه است ـ چی کنیم تا انرا نداشته باشیم ۰ ؟؟؟

نخست ارزو ودعا میکنیم که دیګر هرکز٬ مادر ۲۸حمل تخم اش رادرسبد ثورلعنتی نګذارد تا چوچه ای بنام نهم ثور داشته باشد اما ارزو ودعا کافی نیست وباید اقدامات عملی را درین عرصه شکل داد تاانچه ارزو میکنیم بصورت یک واقعیت تحقق یافته باشد ازجمله :

توجه ونګاه دور از حب وبغض نسبت به ګذشته به ما می اموزاند که درعقب رویدادهای ۷ و۸ ثور دوطرز فکر قرار ګرفته بود وانچه را درنتیجهء ان دو روزپی درپی دیدیم درحقیقت جنت موعود ان دو طرز تفکر بود که به نمایش ګذاشته شد درینصورت باید :

ــ پشتوانه های فکری ۷ و۸ ثور را بی پشتوانه ساخت٬ تاانکه با افکاریکه محصولاتش دو روز پی درپی بود وداع نکنیم از دوزخ ۹ ثور نیز نخواهیم توانست فرار کنیم ۰ افکار (افکار طبقاتی ــ امت سازی )۰

ــ طرفداران ۷ و۸ ثور باید بدانند وفرار ازین واقعیت ممکن هم نیست که اشپزان هردو دیګ بیګانګان بودند که انرا مطلوب اشتهای خود طبخ نموده بودند ولذا دیګر حق نداریم دیګ خود را بوسیلهء اشپزان بیګانه بپزیم وهمه چیز را دراختیارانها ګذاشت وګذشت ۰

ــ رفتن درعقب برنامه های دیګران بزرګترین معضل ماست ٬ جنازه ء تفکر وخوداندیشی خود را برشانه های مشاور و متخصص دیګران حمل کردن بزرګترین کمبود ماست ونپذیرفتن مسوولیت درقبال مردم وکشور بزرګترین جرم ماست ۰ باید خود٬ اندیشید٬ خود برنامه ریخت ٬ خود مسوولیت پذیرفت وبخود برګشت۰

دریک حرکت بسوی بخود برګشتن بالنوبه دو دروازه دربرابرما ګشوده میشود که باید از هردوی ان ګذشت ۰ خود اندیشیدن و همګرایی ٬ نه ممکن است ونه اجازه داریم تا کسی دیګری بنام ما وبرای ما ازین درها عبور نماید ٬ باید انها را بدستان خود باز کرد وګذشت واین را نیز ناګفته نباید ګذاشت که زمان برای انجام دادن این کار کمال صداقت وصراحت را میطلبد۰ انهاییکه درجالهای عنکبوتی شبکه های استخباراتی ګیر افتاده اند توان انجام دادن انرا ازدست داده اند واز انها نمیتوان توقع بسررسانی انرا در سر پرورانید ۰

دربحث همګرایی هیچ افغان٬ تحت هیچ بهانه ای نمیتواند درمقام دشمن افغان دیګر قرار ګیرد ٬همچنان وبلاوقفه ٬ هیچ افغان ٬ تحت هیچ بهانه ای نسبت به افغان دیګر صاحب امتیاز وفضیلت نیست ۰ بخش سازی وبخش ګرایی بامنافع کلان ملی درتعارض است ونباید روی ان حساب باز کرد ۰ دوران حذف سازیها٬ براندازیها ودست کم ګرفتنها به تاریخ پیوسته برای امروز وفردای ما یک تجربهء ناکام ونافرجام است ۰ تجربه ۷ و۸ ثور نشانداد که سرنګونی رژیم جمهوری اول (داوود خان )وجمهوری دوم(دکتور نجیب الله) که اولی افغانستان را وارد یک بحران نمود ودومی افغانستان را که داشت دروجود سیاست مصالحه ملی ازبحران نجات دهد وارد مرحلهء بحرانی تر نمود ٬ این تجارب ازما میطلبد تا قدم ها را با احتیاط برداریم ودیګر را رفتن عقب نظریات دشمن ساز وتقابل افرین را رها نماییم ۰

دوستان عزیز !

حزب وطن دربین احزاب معاصرش ٬ یګانه حزب سیاسی بود که خود اندیشید ٬ بخود برګشت ودرست ازین مقام به پرسشهای افغانی ٬ پاسخهای افغانی ارایه نمود ٬ همه را برای حل مسایلی به همګرایی فراخواند کههمه انرا مشترکآ افریده بود وبدونهمکاری ان همه حل ان ناممکن بود ۰

وضعیت فعلی افغانستان بخصوص دراستانه سال ۲۰۱۴ به دلایل متعدد بیانګر ادامهء همان مشکلات وهمان وضعیت است ٬ حتی با اکتفا بهمین دلیل هم مراجعه به حزب وطن ومیراث معنوی نجیب الله(اندیشهء مصالحه) یک ضرورت وعین عقلانیت است ٬ درتامین حضور مجدد حزب وطن سهم بګیرید وبه پروسه تدارک ودعوت مجمع عالی حزب وطن همکاری نمایید تا از یکطرف از سقوط فاجعه بار ودایمی افغانستان دراغوش بنیادګرایی(طالبی وجهادی)جلوګیری کرده باشیم واز سوی هم از فاجعهء بنام نهم ثور افغانستان را نجات داده باشیم ۰ انچه دیګران همه نکردند٬ ماباید انجام بدهیم۰

باعرض حرمت

کبیرکمال ــ بلجیم

اپریل ۲۰۱۲