اسمعیل محشور

دولت مردان افغانستان باید آگاه باشند

 

دوستان پر ارج !   

ایجاد پاکستان ،مکتوم گذاشتن موضوع های  کشمیر و
سرحد شمال غرب ( پختونخوا ) بین هند و پاکستان و افغانستان و پاکستان
ازطرف استعمارگر نامدار آنوقت  پروژه ی بود بلند مدت  ، با اهداف کوتا و
بلند مدت  . الگو های همانند  - چون قبرس ، فالکلند ، آیرلند ، فلسطین
و... نیز موجود ودر حال بهره برداری میباشند .
 
در درازنای ۶۵ سال تیر شده  و در بزنگاهای معین ،  بریتانیای بزرگ و
شرکا ازین پروژه ها  بار ها سود برده اند که پرداختن بآنها ضرور نیست
چراکه آگاهان از آنها  به نیکی آگاهی دارند . اینک با تغییر شرایط  دنیا
و روابط بین کشور های دنیا و منطقه  ، بویژه پس از پایان جنگ سرد ، تاریخ
مصرف  برخی از ین ابزار ها مانند پاکستان  سپری شده و میشود .  بادر نظر
داشت این تغییرات که چشمان  کم بین سیاسی از دیدن آنها ناتوان اند ،
دولتمردان  افقانستان باید با ژرف نگری سیاسی در قبال کشور های منطقه
سیاست هایشانرا طرح و پیاده سازند . داشتن قرار داد ستراتیژیک با یگانه
ابر نیروی دنیا  و بکار گیری هوشیارانه از آن میتواند ضامن پیروزی و به
ثمر نشستن این سیاست ها گردد  . نباید از یاد برد که هیچ کشوری  منجمله
هندوستان دوست ، سود و منفعت خود را فدای کشور دوست خود نمیکند .  

 هوشیار بودن در برابر بازی های ظریفانه ی سیاسی  ، اقتصادی ،
نظامی  و... در منطقه ی ما که بین  روسیه و چین  - چین و هند - پاکستان و
چین - ایران و روسیه و...   دوام دارد ،  مستلزم تیز هوشی سیاسی و داشتن
واکنش منطقی در بر ا بر آنهاست .