«بنام خداوندتوانا»

26.09.2012

Germany

سالگردشهادت دوکتورنجیب اله

کمیته انسجام برای اعاده فعالیت حزب وطن

هموطنان گرانقدر,اعضای فعالین جزب وطن «طرفداران مصالحه ملی»

اینک یکبار دگر ما به مناسبتی بر میگردیم که درست 16 سال پیش از امروز افغانستان واردمرجله جدید بجران گردید؛و از جمله ترورسیاسی یکی ازنامورترین شخصیت های سیاسی صده بیستم,یعنی«دوکتورنجیب اله»را به همراه داشت .

نجیب اله بسیار با صداقت و صراحت به همه هوشدار دادکهً. «در همه جا جوی خون جاری خواهد شد وطن به ویرانه مبدل خواهد گشت یک نسل کامل از میان خواهد رفت در افغانستان بنیاد کرایئ و تروریزم مستقر خواهد شد, ازین رو وی مسولانه ندا میداد که نیرو های سیاسی در داخل وخارج گامهای خود را سنجیده برداریم که فردا خدای نخواسته ننگ و عزت ما... باشد... »

و این« فردا » دیریست که در برابر چشمانما افغانها و جامعه بین المللی رژه میرود. هیچکدام نه ما افغانها ونه جامعه بین المللی نتوانستندگامهای خودرا سنجیده بر دارند و درست این چنین شد که .فاجعه افغانستان جهان را به لرزه دراورد .

از همین طریق ما به همه در«داخل وخارج»ندا میدهیم که میتوانست چنین نشود .

دریغا که مردم افغانستان ,امر صلح در کشور و حزب وطن ضایعه جبران ناپذیررامتحمل شدند .

انچه مسلم است ً «نجیب اله در سنگر دفا ع از ناموس وطن سر بدار شده است »

امروز مردم مابا مشکل ترین حیات سیاسی ,نظامی, اقتصادی واجتماعی روبرو اند روز های مشقتی را پشت سر میگذرانند.

نبود حکومت مرکزی توانمند ,نبود امنیت ,گسترش تروریزم ,فقر ,بیکاری ,قاچاق موادمخدر ,فساد اداری ,زورگوئی جنکسالاران نقذقوانین دولت و حقوق بشر و همچنان اختلافات سیاسی ,قومی,لسانی ,نزادی ,سمتی ومذهبی کماکان افغانان را تهدید میکند .

مسوولیت پذیری مرحله نهائی امنیتی قوای مسلح کشور از نیرو های نظامی «ائتلاف »و نفوذ روز افزون مخالفان دولت اسلامی افغانستان در میان نیرو های امنیتی کشور و به اضافه مداخلات کشورهای همسایه «ایران وپاکستان »منجمله پرتاب صد ها راکت نظامی گران پاکستان به ولایات شرقی کشور چالش های بزرگی اند بر سر راه دولت جمهوری اسلامی افغانستان .

برای مردم ما سوال برانگیز است که علی الرغم بستن ده ها میثاق وپیمان ستراتیزیک دولت جمهوری اسلامی افغانستان با دول قدرتمند جهان منجمله ایالات متحده امریکا ودر موجودیت نیروهای نظامی 44 کشور خارجی درداخل افغانستان نه تنها اینکه هیچ نوع عکس العمل موثر درین رابطه از طرف جمهوری اسلامی افغانستان تا حال نشان داده نشده است, بلکه سکوت رانسبت به عمل ترجع داده است بدون اینکه توضیح در باره این مسله ملی به افغانان داده شود. به همین خاطر فاصله عمیق بین مردم و دولت به وجود امده و باور مردم نسبت به دولت جمهوری اسلامی افغانستان روز تا روز کمرنگتر شده میرود و اما انچه درین رابطه مایه امید واری است ,بسیج هزاران تن پیرو برنای افغان است که برای دفاع از دایه مشترک وطن از هر گوشه وکنار کشور امادگی نشان میدهند.

که همین خود نشانه وحدت ویک پارچگی افغانان را بر مسله ملی کشور به نمایش میگذارد. کمیته انسجام برای اعاده فعالیت حزب وطن در جالیکه خود را شریک غم و اندوه این هموطنان خویش میداند ,همزمان انزجار عمیق خود را نسبت تجاوز اشکار نظامی گران پاکستان در خاک افغانستان شدیداً محکوم میکند .

دوکتور نجیب اله سالیان پیش در یکی از بیانات تاریخی اش گفته بود «دولت پاکستان از موجودیت یک افغانستان نیرو مندو هندوستان قوی در هراس است , زیرا در صورت موجودیت یک دولت نیرومنددر افغانستان,پاکستان خودرا دانه گندم در میان دو اسیاب سنگ میداند» .

اکنون سوالی که مطرح میگردداینست که مقصد ماااز یاد بود از خاطره دوکتورنجیب اله چی است ؟

ایا صرفاً تلاش داریم با این یاد بود های خود خاطره کسی را زنده نکهداریم که بی تلاش مانیز زنده یاد هست . نجیب اله به همت والای خود از دروازه تاریخ سر بلند وسر افراز عبور کرده است .

و یا ما میخواهیم و نه تنها میخواهیم ,بلکه وظیفه داریم همراه با خاطره نجیب اله راه برویم و مسیر خود را به جلو بگوشایم و درست درین زمینه است که یک باردگر بدون هیچ گونه تردید بهترین میراثی که دوکتور نجیب اله برای ما بجا مانده است و ان در عرصه سیاسی است مراجعه کنیم .

مسله مرکزی دراندیشه دوکتور نجیب اله مسله نجات وطن بود .وی نجات وطن را نه تنها در برابر گذشته های مطرح میکرد

که به فاجعه افغانی انجامید ,بلکه بسیار مهمتر اینست که وی مسله نجات وطن را در برابر اینده تاریکی مطرح میساخت که جلو چشمان افغانها قرار داشت .

ما چه باید کنیم إ

ما باید به روشنی و دقت توضیح دهیم که در تحت اوضاعیکه در طی بیست سال اخر خارج از نیات واراده ما شکل گرفته است ,ما سوال نجات وطن را چگونه دگر باره مطرح بسازیم و درین راه کدام نتیجه گیری های جدید نظری وعملی را پیش کش کنیم ؟

اسان ترین راه درین عرصه,برگشت به شیوه تفکر نجیب اله است .

ما باید متکی به طرز فکر نجیب اله برای نجات وطن ازین بن بست ,در جهت تحقق مصالحه ملی بکوشیم ,تحقق این امر برای ما زمانی ممکن است که بتوانیم کوتاترین راه را برای احیای حزب وطن انتخاب کنیم .تا بتوانیم در کار زار سیاسی اینده کشور نقش فعال داشته باشیم و بتوانیم در جهت دفاع از استقلال ,تمامیت ارضی, حاکمییت ملی و تامین وفاق ملی و عمران مجدد کشور نقشوطن دوستانه خود را ادا نماییم.

ما با تاکید نظریات قبلی خود درین رابطه باردگر تاکید میورزیم که موثرترین راه برای احیای حزب وطن در گام نخست تاسیس انتجابی رهبری موقت حزب وطن در داخل وخارج کشور در گردهمائی فعالین حزب وطن قبل از تدویر کنگره حزب وطن است .

رهبری موقت حزب وطن وظیفه دارد تا در روشنائی اساسنامه ومرام نامه حزب وطن مورخ 26...27. سرطان 1369 ارگانهای حزبی را تاسیس و به فعالیت سیاسی اغاز کنند .

انتخاب کمیسیون تدارک و تدویر کنگره حزب وظیفه رهبری مووقت حزب وطن است نه از دیگران .

و ما اینکه «تشکیلات موقت انسجام اعضای حزب وطن »و «کمسیون گویا تدارک و تدویر کنگره حزب وطن » که روزگار ستایش گر همدگر بودندچه شد که بیک باره گی در استانه تجلیل از سالروز شهادت فرهیخته مرد وطن «دوکتورنجیب اله » چنان کش قوسی را به راه انداخته بودند که اعضای فعالین حزب وطن را بیشتر از پیش نگران ساخته اند و هر یک «گوئ »کنگره حزب وطن را به میدان انداخته اند و هر یک در سبقت جستن نسبت بیکدیگر اند إ إ

اینجاست که خود محوری و خود پنداری دوستان ما از اصولییت پیشی میگیرد .

کمیته انسجام برای اعاده فعالیت حزب وطن با احساس مسوولییت تاریخی سیاسی در برابر حزب وطن ویک بار دیگر صراحت می بخشد که هر نوع شتاب زدگی از جانب هر کروه و یا سازمان سیاسی زیر نام حزب وطن به منظور تدویر کنگره فبل از وقت .در غیاب رهبری موقت حزب وطن مشروعیت نخواهد داشت و انانیکه میخواهند به یک دندگی چند تن را زیر سقفی بنام کنگره حزب وطن جمع کنند باید بدانند که همچو اقدامات خود سرانه در غیابرهبری مووقت حزب وطن و فعالین ان «طرفدارمصالحه ملی» ربط وپیوندی به کنگره موسس حزب وطن که بنیان گذار ان دوکتور نجیب اله است ندارد.

هیهات برحال انانیکه از گذشته تاریخی درس نمی اموزند /

در فرجام دعوت بسوی کنگره حزب وطن از دیدگاه ما فقط کاررهبری موقت حزب وطن است تا با تحلیل همه جانبه از اوضاع جاری کشور زمان مناسب کنگره حزب وطن را انتخاب نماید.


زنده باد خاطره تابناک دوکتور نجیب اله

به پیش در راه اعاده فعالییت حزب وطن

پیروز باد اندیشه مصالحه ملی