بسم الله الرحمن الرحیم

5  میزان ،1391

27سپتامبر2012

دوستان و هموطنان گرامی !

شانزدهمین سال روز شهادت پرافتخار رهبر قهرمان ما داکتر صاحب نجیب الله شهید رهبر فقید، زعیم ملی، خدمتگذار واقعی مردم افغانستان را – که بخاطر تامین منافع مردم افغانستان،بخاطر ایجاد دولت قانون،بخاطر مواظبت از انسان زحمتکش افغانستان از جان شرین شان گذشتند و مردانه سینه خود ره سپر ننگ و ناموس ها،شرف و حیثیت افغان ها ساخت و یک بار دیگر حیثیت افغان ها را با ریختن خون پاک خود بیرق و درفش شهیدان حزب دیموکرابیک خلق افغانستان (حزب وطن ) را بلند و بلندتر ساختند و بر فراز قله های شامخ  پیروزی انسان عدالت خواۀ وطن به اهتزاز درآورند باید گفت که شانزده سال قبل درهمین روز نیرو های سیاه، کینه دوست،  ضد تنور و پیشرفت، عقبگراها  و عناصر وابسته به استخبارات دستگاه های جهنمی مذدور این رهبر دلیر، شجاع، سخنور، و مبارز نستوی مانرا نامردانه و بزدلانه شهید کردند – به همه دوستداران و طرفداران رهبر شجاع ما شهید داکتر نجیب الله فقید و بخصوص فامیل محترم شان و مردم حق شناس افغانستان تسلیت می گویم . 

                    ای رفته ز آغوش وطن جای تو خالیست - ای انجمن آرأ  چمن  جای تو  خالیست

                   ما  دیدۀ  خود  فرش  قدم ها تو سازیم - در ُگلشن  زیبای وطن جای تو خالیست

 

اندوه بزرگ عدم موجوردیت فزیکی ایشان راما جوان ها،  طی هرلحظه زمان سپری شده داریم ولی اصل بزرگ که ما جوانان امروزی را در تحمل و صبر داشتن پایداری رهنمود میکند اینست که داکتر صاحب شهید به مثابه زعیم ملی و خدمتگذار مردم  بخاطر آوردن صلح، بخاطر تامین امنیت و بخاطر منافع ملی مسوولیت که نسبت به وطن و مردم خود داشت  با تمام  توان و کوشش بالاتر انسانی انجام داد .

سیاست مصالحه ملی تحت زعامت زعیم ملی افغانستان داکتر صاحب نجیب الله فقید در دشوارترین و پیچیده برین زمان رهبری دولت در افغانستان به پیش کشیده شد. به همین منظور همه افغانها را غرض اتخاذ چنین موضعگیری دعوت مینمود. حوادث نشان داد، آنچه را که رهبر روشنفکر ما داکتر صاحب شهید پیش بینی کرده بود کمتر رهبری در جهان سراغش میشود که حوادث را تا سه دهه و چهار دهه بعد ، آنهم در شرایط که وضع جهان هر روز رشد آن طوری نامتجانس وغیر قابل پیش بینی است که سرعت رشد حوادث در شرایط کنونی شاید یک روز ،معادل به چندین ماه در شرایط  قبلی بوده باشد بناً داکتر صاحب شهید برای چندین سال  توانسته بود  که اوضاع افغانستان را پیش بینی بکند. چنانچه به صراحت مگفتند در صورت که مشی مصالحه ملی به ناکامی مواجه شود نیرو های عقبگرا و جنگ طلب افغانستان را به میدان خونین مبدل مکنند.  چنانچه به صراحت مگفتند که با کشیدن قوت های خارجی،   راه آمدن قوت های خارجی دیگری در افغانستان باز میشود و به صراحت پیش بینی میکرد که در افغانستان حکومت کانفدریشن پاکستان ایجادخواهد شد واگر پاکستان اراده اش تامین نشود، کانفدریشن ایجاد نشود،حکومت دست نشانده اش تححقق پیدا نکند افغانستان به میدان جنگ مبدل میشود و درنهایت از تجزیه افغانستان صحبت میکردند بناً چیز را که رهبر روشنفکر ما پیش کرده بودند تا امروز همه آن به مثابه یک سناریوی است که همین اکنون از نظر ما و شما مگذرد. سپس در مجموع گفته میتوانیم که رهبر فقید ما افغانها یک سیاستمدار بزرگ در یک منطقه کوچک بود.

 

 

ما جوانان  دراین روز شهادت پر افتخار آن شهید والامقام و مرد حماسه ای،  به شما رفقای عزیز یگانه پیام که داریم   پرهیز از مواضع و محدود اندیشی به یکدیگر بوده وبه ایجاد تفاهمات سالم ارجحیت بدهید.                                

و به تمام تشکیلات، کمیته ها ، کمیسیون ها ،و سایر ساختار های مربوط به حزب ما ندا مدهیم که :                                                            مردم افغانستان  منتظر تشکیل و تجموع مجدد خانوادۀ بزرگ سیاسی تاریخ ،  اعضای صادق و پاک نهاد حزب وطن که در لجنزارها فرو نرفته ،  با جریان های سیاسی جنایتکارهای جنگی هم پیمان نشده و کودتاچییان حزبی یا اعضای ناخلف ح.د.خ.ا (حزب وطن) نبوده  اند  ، میباشند.

ما جوانان مزارشریف مخالف سرسخت انهایی هستیم که از نام شهید دکتور نجیب الله  استفاده سو نموده و قصد دارند  که در روز شهادتش چیزی بنام حزب وطن بدستور استخبارات خارجی بسازند این در حقیقت مدفون نمودن حزب وطن است. نجیب الله شهید در کنار ما و در میهن خویش جان خُویشرا بخاطر میهن فدا کرد. هیچکس حق ندارد که از خارج بدستور باداران خارجی خود بیاید و چنین عملی را انجام دهد. ما در پشت پرده دستهای تهران و ماسکو را میبینیم. این حق ماست که حزب وطن را اعاده کنیم.

برای شهید داکتر صاحب نجیب الله، برادر شان شهید جنرال احمدزی و همه شهدای  گلگون کفن ح.د.خ.ا (حزب وطن) و همه شهدای وطن عزیز ما از خداوند(ج) استدعا می نمایم که ارواح پاک ایشان را شاد داشته باشند . و آرمانهای  والای تامین صلح و اعتلای همگانی را تاًمین نماید.

                                                    آمین یارب العالمین 

 

                                                       ( اجمل افغان )

                                         به نماینده گی از جوانان ولایت بلخ